Διπλωματική εργασία

Κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής καλείται να αποφασίσει διαζευκτικά αν θα εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή θα διενεργήσει πρακτική άσκηση υποβάλλοντας σχετική δήλωση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αποτελεί μία σημαντικότατη πρόκληση για τους φοιτητές να αποδείξουν την ικανότητά τους στη χρήση και εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων που απέκτησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους, με την καθοδήγηση και έλεγχο επιβλέποντα καθηγητή.

Δείτε τον Οδηγό της Διπλωματικής Εργασίας.

Σχετικά αρχεία
Έντυπο Α: Πρόταση Εκπόνησης Διπλωματικής
Έντυπο Β: Πρακτικό Αξιολόγησης ΜΔΕ
Έντυπο Ζ: Έντυπο Απόθεσης Διπλωματικής
Μετάβαση στο περιεχόμενο