Πολιτική Ποιότητας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού αναγνωρίζει την Ποιότητα ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και δεσμεύεται να διασφαλίζει την ποιότητα σε όλες τις ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του.

Η Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού προσδιορίζει τις διαδικασίες ποιότητας για τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας και τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών και των εκπαιδευτικών διαδικασιών, των ερευνητικών δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους φοιτητές και την κοινωνία. Διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη Πολιτική του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, το Στρατηγικό Σχεδιασμό και τη Στοχοθεσία, καθώς και το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.

Η Πολιτική αυτή βασίζεται στις ακόλουθες θεμελιώδεις αξίες:

  • Την ακαδημαϊκή ελευθερία στη διδασκαλία, την έρευνα, την έκφραση και τη διακίνηση ιδεών στα πλαίσια του Συντάγματος και των Νόμων του κράτους.
  • Το σεβασμό της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής δεοντολογίας.
  • Την αφοσίωση στην πρόοδο της επιστήμης και της μετάδοσης και διάχυσης της γνώσης με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

Σκοπός της Πολιτικής Ποιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας λειτουργίας και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς ακαδημαϊκές και ερευνητικές πρακτικές.

Με την Πολιτική Ποιότητας το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού επιδιώκει να ανταποκρίνεται διαρκώς στις διεθνείς προκλήσεις της έρευνας και εκπαίδευσης στο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού, στις προσδοκίες όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας , των αποφοίτων του και της κοινωνίας.

Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας απαιτεί τη συνεχή διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων που επιφέρουν, την έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων και τη δρομολόγηση της επίλυσής τους, τη μέριμνα για την ικανοποίηση όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των συνεργαζόμενων φορέων. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας διενεργείται μέσω ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης με τη συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στο πλαίσιο της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης διενεργείται συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία συγκεντρωτικών στοιχείων µε ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές, συντάσσονται τα απογραφικά δελτία διδάσκοντα για όλα τα μαθήματα, καταγράφεται η ερευνητική παραγωγή των μελών/ διδασκόντων και γενικά παρακολουθείται και αναλύεται κάθε άλλο θέμα το οποίο είναι σχετικό µε τη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων του μεταπτυχιακού.

Πολιτική Ποιότητας
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2021-2022
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2022-2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο