Πρακτική άσκηση

Κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής καλείται να αποφασίσει διαζευκτικά αν θα εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή θα διενεργήσει πρακτική άσκηση υποβάλλοντας σχετική δήλωση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί οι φοιτητές να αποκτήσουν πρακτικές ικανότητες και εργασιακή εμπειρία πάνω σε νέα θέματα, να βιώσουν την εφαρμογή νέων γνώσεων στην πράξη και να προετοιμαστούν για νέα περιβάλλοντα ή συνθήκες εργασίας.

Η πρακτική άσκηση πρέπει να έχει άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., πραγματοποιείται δηλαδή στο αντικείμενο σπουδών του φοιτητή με σκοπό τη σύνδεση των μεταπτυχιακών σπουδών και των γνώσεων που έχει αποκτήσει ο φοιτητής με την πρακτική εφαρμογή τους στο χώρο εργασίας.

Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον 900 ώρες.

Η πρακτική άσκηση δύναται να διεξαχθεί σε επιχείρηση που επιλέγει ο φοιτητής, σε κάποια από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του Π.Μ.Σ., καθώς και στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Δείτε τον κανονισμό πρακτικής άσκησης του Π.Μ.Σ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο