Εξετάσεις

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας κάθε μαθήματος διενεργούνται εξετάσεις αξιολόγησης των φοιτητών που διενεργούνται και αυτές με μεθόδους εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Οι μέθοδοι αξιολόγησης αφορούν γραπτές εξετάσεις ή προφορικές εξετάσεις, καθώς και εναλλακτικές μεθόδους που προσιδιάζουν στην εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση, όπως υποβολή και παρουσίαση εργασιών ή διεξαγωγή πρακτικής δοκιμασίας.

Οι μέθοδοι αξιολόγησης μπορεί να αφορούν και δια ζώσης εξετάσεις, έπειτα από εισήγηση του διδάσκοντα και με τη σύμφωνη γνώμη των εξεταζόμενων φοιτητών ως προς την ημερομηνία και το χρόνο εξέτασης, αν το αντικείμενο του μαθήματος δεν δύναται να εξεταστεί αλλιώς.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα και να προσέρχονται στις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (εξετάσεις).

Μετάβαση στο περιεχόμενο