Θεσμικό πλαίσιο

Το Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2012–2013, σύμφωνα με το ΦΕΚ 876/τ.Β’/20-03-2012 και τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α’/16-06-2008) περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επανιδρύθηκε το 2018, με το ΦΕΚ 2739/τ.Β’/13-07-2018. και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 3716/τ.Β’/14-7-2022.

Σήμερα λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4470/τ.Β’/12.07.2023.

Κατεβάστε τον τρέχοντα Κανονισμό (ΦΕΚ 4470/τ.Β’/12.07.2023)

Μετάβαση στο περιεχόμενο