Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές, θεωρίες με μεθόδους της διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού σε σχέση με τους βασικούς τομείς της διοίκησης (χρηματοοικονομική και λογιστική διαχείριση, μάρκετινγκ και διοίκηση πωλήσεων, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, ανάπτυξη και διεύθυνσης επιχειρηματικών δράσεων).
  • Να γνωρίζουν και να επιλέγουν τις κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους για τη μελέτη συγκεκριμένων ζητημάτων στον κλάδο του τουρισμού.
  • Να γνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται τις σύγχρονες τάσεις, τις εξελίξεις και τις προκλήσεις στον κλάδο του τουρισμού, ιδίως σε σχέση με τεχνολογικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.
  • Να εφαρμόζουν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει για να διαχειριστούν συγκεκριμένες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεως στον κλάδο του τουρισμού (π.χ. μελέτες περίπτωσης, ομαδικές εργασίες, ερευνητικές εργασίες, κ.α.).
  • Να εφαρμόζουν επιστημονικές μεθόδους της διοίκησης επιχειρήσεων ώστε να αναπτύσσουν και αξιολογούν εναλλακτικές προσεγγίσεις επίλυσης και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες ερευνητικές δεξιότητες και εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων στον τουριστικό τομέα
  • Να κατανοούν τη σημασία του πελάτη και της εξυπηρέτησης του πελάτη στο χώρο του τουρισμού.
  • Να έχουν αναπτύξει συστημική σκέψη ως προς το ρόλο των επιχειρήσεων στον πολυσύνθετο χώρο του τουρισμού και σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Να διαμορφώνουν προγράμματα δράσης για την αξιοποίηση νέων ευκαιριών και την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών στους πελάτες.
  • Να αναπτύσσουν δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας και παρουσίασης θέσεων και επιχειρημάτων.
  • Να αναπτύσσουν δεξιότητες ομαδικής εργασίας και συνεργασίας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο