Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης η πιστοποιημένη (από επίσημους φορείς) επάρκεια γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Για το Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού απαιτείται η κατοχή αναγνωρισμένου από το κράτος αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. και την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια: 

  Κριτήρια Αξιολόγησης Αριθμός Μορίων
1 Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού 20
2 Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές διοικητικής, οικονομικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης 15
3 Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές άλλης κατεύθυνσης (ή η κατοχή δεύτερου πτυχίου άλλης κατεύθυνσης) 10
4 Πτυχιακή εργασία που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 10
5 Διαθέσιμη επαγγελματική εμπειρία, που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 15
6 Επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές  εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων 10
7 Κατοχή πτυχίων στην αγγλική γλώσσα ανώτερου επιπέδου από αυτό που συνιστά προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής ή κατοχή πτυχίου σε άλλη ξένη γλώσσα 5
8 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών 5
9 Συστατικές επιστολές (συνολικά) 10
  Σύνολο 100

Η διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες γίνεται διαδοχικά σε δύο φάσεις:

  • Η πρώτη φάση είναι προκριματική και αποσκοπεί σε μια πρώτη κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον αριθμό αξιολογικών μορίων που συγκέντρωσαν.
  • Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη (μέσω τηλεδιάσκεψης) των υποψηφίων που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μορίων στην πρώτη φάση.

Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψήφιους που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Η τελική επιλογή γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον πίνακα των επιτυχόντων.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και καλούνται να απαντήσουν εντός 15 ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του και καταβάλλοντας την πρώτη δόση των διδάκτρων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. και την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο