Διαχείριση Παραπόνων

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει εισάγει συγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων, η οποία έχει υιοθετηθεί και εφαρμόζεται και από το Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού.

Η διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών-διοικητικών κ.λπ. υπηρεσιών από το Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού και συνίσταται στα ακόλουθα:

  • Για την καταγραφή παραπόνων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, είναι διαθέσιμο το «έντυπο υποβολής παραπόνων» στον ιστότοπο του ΠΜΣ.
  • Μετά την καταγραφή του παραπόνου, αυτό υποβάλλεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ.
  • Η Γραμματεία του ΠΜΣ συντάσσει σχετική αναφορά, εφόσον κρίνει πως αυτό είναι αναγκαίο, την οποία γνωστοποιεί, στον Διευθυντή του ΠΜΣ.
  • Ο διευθυντής του ΠΜΣ εξετάζει το πρόβλημα και ενημερώνει, ανάλογα με τη φύση του παραπόνου/ένστασης, το αρμόδιο όργανο. Για παράδειγμα, αν το παράπονο αφορά τη δομή του Π.Μ.Σ. ενημερώνεται η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, αν τέλος αφορά τη λειτουργία της Γραμματείας/Βιβλιοθήκης/Φοιτητικής Λέσχης, κ.λπ. ενημερώνεται το αντίστοιχο γραφείο/η αντίστοιχη υπηρεσία.
  • Όπου κριθεί σκόπιμο, ενημερώνεται ο μεταπτυχιακός φοιτητής σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος.
Μετάβαση στο περιεχόμενο