Πρόγραμμα Σπουδών

Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στην έρευνα και την επιστήμη, τις εξελίξεις στην εκπαίδευση διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις φιλοξενίας και τουρισμού, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις γενικές αρχές και προδιαγραφές αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων.

Η φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών είναι να παρέχει στους φοιτητές τις επιστημονικές αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη διοίκηση επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού ώστε να τους καταστήσει ικανούς για συνεχή εκμάθηση, ατομική βελτίωση και επαγγελματική εξέλιξη στο δυναμικό και ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του κλάδου φιλοξενίας και τουρισμού.

Το Π.Μ.Σ. αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων:

Μαθήματα υποχρεωτικά/ κορμού.
Είναι συνολικά πέντε (5) μαθήματα που διδάσκονται στο πρώτο εξάμηνο και διαμορφώνουν το υπόβαθρο των γνώσεων στη διοίκηση επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα έχει με 6 μονάδες ECTS.
Μαθήματα κατεύθυνσης/ επιλογής.
Διδάσκονται στο δεύτερο εξάμηνο και παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με εξειδικευμένα ζητήματα της λειτουργίας και της διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν πέντε από τα προτεινόμενα μαθήματα επιλογής (συνολικά δεκατρία) που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών. Κάθε μάθημα επιλογής έχει με 6 μονάδες ECTS.
Πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση.
Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, ώστε να επεκτείνουν και να ολοκληρώσουν τις επιστημονικές τους ικανότητες, ή θα διενεργήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 900 ωρών, ώστε να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. 

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (10) μαθήματα και επιπροσθέτως να διενεργήσει πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο