Αντικείμενο και στόχοι

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας και του τουρισμού.

Η φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να δημιουργήσει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια και να τους προσδώσει τις βασικές αρχές, επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία της διοίκησης, που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση, ατομική βελτίωση και επαγγελματική εξέλιξη στο δυναμικό και ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον του κλάδου φιλοξενίας και τουρισμού.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να μεταδώσει στους φοιτητές αφενός τις επιστημονικές αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων και αφετέρου εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην διοίκηση των επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού, με απώτερο σκοπό να προετοιμάσει επιστήμονες με υψηλού επιπέδου γνώσεις και ικανότητες που θα είναι έτοιμοι να ερευνήσουν και να ερμηνεύσουν τις τάσεις και εξελίξεις και να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες των επιχειρήσεων του κλάδου φιλοξενίας και τουρισμού.

Οι επιμέρους στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι:

  1. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού.
  2. Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες των επιχειρήσεων του τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού.
  3. Η προετοιμασία στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις.
  4. Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις της διοίκησης επιχειρήσεων στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση των ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων.
  5. Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους φοιτητές σε σχέση με τη τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων τουριστικών προϊόντων και επιχειρήσεων.
  6. Η εκπαίδευση των φοιτητών σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία λήψης αποφάσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο