Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία καθημερινά:
Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες (κτίριο Διοίκησης)
Τηλέφωνο: 23210 49229 (15:00 – 19:00), 23210 49135 (09:00 – 15:00)
Fax: 23210 49165
E-mail: mbatourism@ihu.gr