ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Στόχοι

Οι γραπτές εργασίες που εκπονούν οι φοιτητές είναι σημαντικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γιατί συμβάλλουν με κρίσιμο τρόπο στην εκπλήρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε μαθήματος.

Μέσα από τις γραπτές εργασίες:

  • Οι φοιτητές/φοιτήτριες εξοικειώνονται και κατανοούν τους όρους και τις γνώσεις που διδάσκονται
  • Εφαρμόζουν και χρησιμοποιούν τις μεθόδους και τις τεχνικές που παρουσιάζονται σε κάθε μάθημα
  • Αναπτύσσουν τις αναλυτικές, συνθετικές και κριτικές ικανότητες τους ενώ οι ομαδικές εργασίες ενθαρρύνουν την συνεργασία
  • Καλλιεργούν και αναπτύσσουν την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ φοιτητών/τριών και διδασκόντων.

Διαμόρφωση εργασιών

Tα θέματα των εργασιών πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο που να καλύπτουν μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της ύλης και βοηθούν το φοιτητή / τη φοιτήτρια να την κατανοήσει σε βάθος, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις τελικές εξετάσεις. Στις γραπτές εργασίες πρέπει να δίνεται έμφαση στην κριτική ανάπτυξη των θεμάτων και, σε περίπτωση ασκήσεων, στην τεκμηρίωση του τρόπου σκέψης που οδηγεί σε μια μέθοδο επίλυσης και, όπου αυτό είναι εφικτό, στην ερμηνεία, με βάση τη θεωρία, των ευρημάτων σε κάθε στάδιο της άσκησης.

Σχεδιασμός και κοινοποίηση των εργασιών

Με την έναρξη του εξαμήνου, κάθε διδάσκον/διδάσκουσα κατά την παρουσίαση του μαθήματος στην αίθουσα, γνωστοποιεί στους φοιτητές/φοιτήτριες αν η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει την εκπόνηση γραπτών εργασιών.

Συγχρόνως γνωστοποιείται από τον διδάσκοντα:

  • Ο αριθμός των εργασιών που δίνονται στο μάθημα
  • ο τύπος κάθε εργασίας (προαιρετική/υποχρεωτική, ομαδική/ατομική)
  • τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας
  • η βαθμολογική βαρύτητα που έχει κάθε εργασία στην διαμόρφωση του τελικού βαθμού
  • η ημερομηνία μέχρι την οποία θα μπορεί ένας φοιτητής/φοιτήτρια να αναλάβει εργασία
  • οι ημερομηνία παράδοσης και ο τρόπος παράδοσης

Τα παραπάνω στοιχεία κοινοποιούνται και εγγράφως με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

Διόρθωση και βαθμολόγηση εργασιών

Οι διδάσκοντες διορθώνουν τις εργασίες και ενημερώνουν τους φοιτητές πριν το τέλος των μαθημάτων. Συνιστάται στους διδάσκοντες, κατά τη διόρθωση των εργασιών να κάνουν τις σχόλια και παρατηρήσεις στο κείμενο, ώστε να βοηθούν τους φοιτητές να βελτιώσουν την κατανόησή τους για τα θέματα.

Κατά τη διόρθωση, επιβραβεύεται η κριτική ανάλυση, ενώ η λογοκλοπή μειώνει σημαντικά το βαθμό της εργασίας και η αντιγραφή, έστω και μερική, οδηγεί στο μηδενισμό της εργασίας.

Προετοιμασία για την εκπόνηση Γραπτών Εργασιών

Η εκπόνηση κάθε γραπτής εργασίας απαιτεί καλό επίπεδο κατανόησης της αντίστοιχης ύλης που αυτό επιτυγχάνεται με συστηματική μελέτη. Πριν ο φοιτητής / η φοιτήτρια προχωρήσει στην εκπόνηση μιας εργασίας, θα πρέπει να είναι βέβαιος/η ότι έχει κατανοήσει επαρκώς τα ζητούμενα της εργασίας και την αντίστοιχη θεωρία.

Λογοκλοπή – Αντιγραφές

Λογοκλοπή είναι η χρήση ιδεών, λέξεων και φράσεων τρίτων χωρίς αυτή να συνοδεύεται από ξεκάθαρη αναγνώριση στο κείμενο μιας μελέτης/εργασίας και στη λίστα της βιβλιογραφίας. Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες εξηγούν την έννοια της λογοκλοπής και τονίζουν εμφατικά ότι είναι υποχρέωση των φοιτητών να αποφεύγουν τέτοιες πρακτικές. Συγχρόνως ενημερώνουν για τις επιπτώσεις που έχει η πρακτική αυτή. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται από τους διδάσκοντες/διδάσκουσες κατά την διόρθωση των εργασιών στις περιπτώσεις λογοκλοπής. Ανάλογα με την έκταση της λογοκλοπής ο διδάσκων/διδάσκουσα προσδιορίζει την επίπτωση που θα έχει στην βαθμολόγηση της εργασίας.

Comments are closed.