ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ΠΜΣ ΔΕΦΤ ρυθμίζει στο άρθρο 15 τα ζητήματα της διενέργειας πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές του ΠΜΣ στο τρίτο εξάμηνο σπουδών.

Η επιλογή αυτή παρέχεται διαζευκτικά στους φοιτητές που την προτιμούν σε σχέση με την συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής  εργασίας.

Ειδικότερα:

  1. Κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής καλείται να αποφασίσει διαζευκτικά αν θα εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή θα διενεργήσει πρακτική άσκηση υποβάλλοντας σχετική δήλωση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
  2. Η πρακτική άσκηση πρέπει να έχει άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., πραγματοποιείται δηλαδή στο αντικείμενο σπουδών του φοιτητή με σκοπό τη σύνδεση των μεταπτυχιακών σπουδών και των γνώσεων που έχει αποκτήσει ο φοιτητής με την πρακτική εφαρμογή τους στο χώρο εργασίας. Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί οι φοιτητές να αποκτήσουν πρακτικές ικανότητες και εργασιακή εμπειρία πάνω σε νέα θέματα, να βιώσουν την εφαρμογή νέων γνώσεων στην πράξη και να προετοιμαστούν για νέα περιβάλλοντα ή συνθήκες εργασίας.
  3. H πρακτική άσκηση δύναται να διεξαχθεί και στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+.
  4. Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον 900 ώρες και αντιστοιχεί σε 30 μονάδες ECTS, οι οποίες εκφράζουν στο σύνολό τους τη βαρύτητα των υποχρεώσεων του φοιτητή για την ολοκλήρωσή της.
  5. Για την διενέργεια της πρακτικής άσκησης προβλέπονται οι ρόλοι του Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης και του Επιβλέποντα Καθηγητή Πρακτικής Άσκησης. Ο Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης συντονίζει την πρακτική άσκηση, είναι διδάσκων στο Π.Μ.Σ. και ορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Ο Επιβλέπων Καθηγητής Πρακτικής Άσκησης μπορεί είναι ένας εκ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
  6. Χώρος πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλους τους χώρους όπου λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ενδεικτικά αναφέρονται ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), ξενώνες, τουριστικά πρακτορεία, μουσεία, τουριστικοί οργανισμοί, Ναυλομεσιτικά Γραφεία, Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, μαρίνες, καταφύγια κ.α), θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ειδικών μορφών Τουρισμού (μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού –θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), κέντρα καταδυτικού τουρισμού), ορειβατικά καταφύγια, κ.α.
  7. Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης συμπληρώνεται Ειδικό Έντυπο με τα στοιχεία του φορέα στον οποίο θα πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση.
  8. Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής συντάσσει την Τελική Απολογιστική Έκθεση και την Έκθεση Πεπραγμένων, στην οποία περιγράφει αναλυτικά τις εργασίες που εκτέλεσε σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και συνοδεύει με αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες και βίντεο των δραστηριοτήτων του, και τις στέλνει στον Επιβλέποντα Πρακτική Άσκησης. Ο φορέας διενέργειας της πρακτικής άσκησης συντάσσει Βεβαίωση Περάτωσης της Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή και την στέλνει στον Επιβλέποντα Πρακτική Άσκησης.
  9. Ο φοιτητής έχει την υποχρέωση να παρουσιάσει την Πρακτική Άσκηση ενώπιων τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, μέλος της οποίας είναι και ο Επιβλέπων Πρακτικής Άσκησης. Η εξεταστική επιτροπή συντάσσεται έντυπο βαθμολογίας το οποίο καταθέτει στη Γραμματεία μαζί με όλα τα συνοδευτικά έντυπα (Βεβαίωση Περάτωσης της Πρακτικής Άσκησης, Τελική Απολογιστική Έκθεση και Έκθεση Πεπραγμένων).

Comments are closed.