Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα δέκα συνολικά μαθήματα του πρώτου και του δεύτερου εξάμηνου, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, η επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών σεμιναρίων, η συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις καθώς και η εκπόνηση πρωτότυπης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το ΠΜΣ αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων και εργασιών:

α) Μαθήματα υποχρεωτικά/ κορμού στο Α´ εξάμηνο. Είναι συνολικά πέντε (5) μαθήματα, που διαμορφώνουν το υπόβαθρο του προγράμματος ειδίκευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με 6 μονάδες ECTS.

β) Μαθήματα κατεύθυνσης/ επιλογής στο Β´ εξάμηνο. Είναι τα υπόλοιπα πέντε (5) μαθήματα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να επιλέξουν πέντε (5) από τα προτεινόμενα μαθήματα επιλογής. Κάθε μάθημα επιλογής ισοδυναμεί με 6 μονάδες ECTS.

γ) Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία. Εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικώς στο τρίτο εξάμηνο σπουδών και ισοδυναμεί με 30 μονάδες ECTS.

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά από επιτυχή συμπλήρωση ενενήντα πιστωτικών μονάδων (90 ECTS).

Δείτε τα περιγράμματα όλων των μαθημάτων 

Οδηγός συγγραφής εργασιών