Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Οι παρουσιάσεις  θα πραγματοποιηθούν στη ηλεκτρονική αίθουσα zoom με κωδικό :   93301690155   Επιτροπή  Φοιτητής ΘΕΜΑ Ημερ. Ωρα Βράνα Βασιλική Κασσιανίδης Παναγιώτης Κωνσταντινίδης Χρήστος Σωτηρίου Ελίνα Γαστρονομικός Τουρισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Οι απόψεις και οι ενέργειες των φο-ρέων τουρισμού. 23/1/2024 17.00 μ.μ Βράνα Βασιλική Κασσιανίδης Παναγιώτης Κωνσταντινίδης Χρήστος Τζεμετζή Φωτεινή Ο Γαστρονομικός Τουρισμός στην Πάρο

CONTINUE READING …

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Στόχοι Οι γραπτές εργασίες που εκπονούν οι φοιτητές είναι σημαντικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γιατί συμβάλλουν με κρίσιμο τρόπο στην εκπλήρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε μαθήματος. Μέσα από τις γραπτές εργασίες: Οι φοιτητές/φοιτήτριες εξοικειώνονται και κατανοούν τους όρους και τις γνώσεις που διδάσκονται Εφαρμόζουν και χρησιμοποιούν τις μεθόδους και τις τεχνικές που παρουσιάζονται σε κάθε

CONTINUE READING …

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ΠΜΣ ΔΕΦΤ ρυθμίζει στο άρθρο 15 τα ζητήματα της διενέργειας πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές του ΠΜΣ στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Η επιλογή αυτή παρέχεται διαζευκτικά στους φοιτητές που την προτιμούν σε σχέση με την συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής  εργασίας. Ειδικότερα: Κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής καλείται να αποφασίσει διαζευκτικά

CONTINUE READING …

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προϋποθέτει την επιτυχή εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ, διεθνώς ‘Thesis’), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του οδηγού του προγράμματος σπουδών (σημειώνεται ότι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα

CONTINUE READING …

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Το ΠΜΣ ΔΕΦΤ έχει υιοθετήσει την απόφαση και τις διαδικασίες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αναφορικά με τη εφαρμογή του θεσμού του ακαδημαϊκού σύμβουλου σε όλα τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος.   1.Γενικά Η Συνέλευση κάθε Τμήματος του ΔΙΠΑΕ αναθέτει καθήκοντα Συμβούλου Σπουδών στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου

CONTINUE READING …

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει εισάγει συγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων η οποία εφαρμόζεται για όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Η διαδικασία αυτή έχει υιοθετηθεί και εφαρμόζεται και από το Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού. Η διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται

CONTINUE READING …

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Εσωτερικού Κανονισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΦΕΚ 4889, Τ.Β’, 6-11-2020): «το αυτοτελές γραφείο «Συνήγορος του φοιτητή», λειτουργεί με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης

CONTINUE READING …

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

101 Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων Οι στόχοι του μαθήματος είναι: Να παρουσιάσει τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων. Να περιγράψει και να αναλύσει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό, στην ανάλυση εργασίας, στην προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων, στην εκπαίδευση, στην αξιολόγηση και στις αμοιβές. Να παρουσιάσει θέματα που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια καθώς

CONTINUE READING …

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) δεσμεύεται με τη Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας για την εφαρμογή στόχων και διαδικασιών ποιότητας που θα υποστηρίζουν την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού, θα προωθούν τον σκοπό και το αντικείμενό

CONTINUE READING …

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ιδρύθηκε με τον ν. 3391/2005 (Α’ 240) και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενο με έδρα την Θεσσαλονίκη (Δήμος Θέρμης). Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λειτουργεί στο πλαίσιο του άρθρου 16 του ισχύοντος Συντάγματος και των νόμων

CONTINUE READING …