Κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής καλείται να αποφασίσει διαζευκτικά αν θα εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή θα διενεργήσει πρακτική άσκηση υποβάλλοντας σχετική δήλωση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Η συγγραφή της εργασίας αυτής αποτελεί μία σημαντικότατη πρόκληση για τους φοιτητές να αποδείξουν την ικανότητά τους στη χρήση και εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων, που απέκτησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους, με την καθοδήγηση και έλεγχο επιβλέποντα καθηγητή. Ο επιβλέπων καθηγητής οριοθετεί και ελέγχει την συγκεκριμένη μορφή και φύση της μεταπτυχιακής εργασίας, την οποία και πραγματοποιεί εξ ολοκλήρου ο φοιτητής.

Δείτε τον Οδηγό της Διπλωματικής Εργασίας

Η πρακτική άσκηση πρέπει να έχει άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., πραγματοποιείται δηλαδή στο αντικείμενο σπουδών του φοιτητή με σκοπό τη σύνδεση των μεταπτυχιακών σπουδών και των γνώσεων που έχει αποκτήσει ο φοιτητής με την πρακτική εφαρμογή τους στο χώρο εργασίας. Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί οι φοιτητές να αποκτήσουν πρακτικές ικανότητες και εργασιακή εμπειρία πάνω σε νέα θέματα, να βιώσουν την εφαρμογή νέων γνώσεων στην πράξη και να προετοιμαστούν για νέα περιβάλλοντα ή συνθήκες εργασίας.
H πρακτική άσκηση δύναται να διεξαχθεί και στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+.
Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον 900 ώρες και αντιστοιχεί σε 30 μονάδες ECTS, οι οποίες εκφράζουν στο σύνολό τους τη βαρύτητα των υποχρεώσεων του φοιτητή για την ολοκλήρωσή της.

Δείτε τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης