ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί σύμφωνα με την “Έγκριση Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε)” (Τεύχος B’ 3478/17.09.2019) και τις διατάξεις του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
 2. Σύμφωνα με το άρθρο Άρθρο 10 της Έγκρισης Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) (Τεύχος B’ 3478/17.09.2019) και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 8 του ν.4485/2017, το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.
 3. Όσα θέματα δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό του Ιδρύματος.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας και του τουρισμού.
 2. Σκοποί του προγράμματος είναι:

α)   Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού.

β)   Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού.

γ)   Η προετοιμασία στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις.

δ)   Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού και της τεχνολογίας και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση των ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων.

 1. Η φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και προσωπική βελτίωση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ

Το Π.Μ.Σ. απονέμει «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενία και Τουρισμού». Οι προϋποθέσεις για την απονομή του παραπάνω Διπλώματος,  με τις συνοδευτικές οργανωτικές λεπτομέρειες που αφορούν τη χρονική διάρκεια των σπουδών, το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ., τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., τις εξετάσεις και τη βαθμολογία των φοιτητών, περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 9 έως 15 του παρόντος Κανονισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4957/2022 όργανα αρμόδια για την οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι τα ακόλουθα:

α) η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.),

β) η Συνέλευση του Τμήματος,

γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), και

δ) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 1. Η Σύγκλητος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εγκρίνει την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ή την τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ.,

β) εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της λειτουργίας των Π.Μ.Σ.,

γ) συγκροτεί την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, σε περίπτωση διατμηματικών ή διιδρυματικών ή κοινών Π.Μ.Σ.,

δ) αποφασίζει την κατάργηση των Π.Μ.Σ. που προσφέρονται από το Α.Ε.Ι.

 1. Η Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια για την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του Π.Μ.Σ. και ιδίως:

α) συγκροτεί Επιτροπές για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και εγκρίνει την εγγραφή αυτών στο Π.Μ.Σ.,

β) αναθέτει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.,

γ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ., καθώς και την παράταση της διάρκειας του Π.Μ.Σ.,

δ) συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές για την εξέταση των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών και ορίζει τον επιβλέποντα ανά εργασία,

ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, προκειμένου να απονεμηθεί ο τίτλος του Π.Μ.Σ.,

στ) εγκρίνει τον απολογισμό του Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.).

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι αρμοδιότητες των περ. α) και δ) δύναται να μεταβιβάζονται στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

 1. Η Σ.Ε. αποτελείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ. και αναλαμβάνουν διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. Τα μέλη της Σ.Ε. καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και ιδίως:

α) καταρτίζει τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. και τις τροποποιήσεις του, εφόσον το Π.Μ.Σ. διαθέτει πόρους σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4957/2022, και εισηγείται την έγκρισή του προς την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),

β) καταρτίζει τον απολογισμό του προγράμματος και εισηγείται την έγκρισή του προς τη Συνέλευση του Τμήματος,

γ) εγκρίνει τη διενέργεια δαπανών του Π.Μ.Σ.,

δ) εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφιών, ανταποδοτικών ή μη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. και τον Κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών,

ε) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την κατανομή του διδακτικού έργου, καθώς και την ανάθεση διδακτικού έργου στις κατηγορίες διδασκόντων,

στ) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.,

ζ) καταρτίζει σχέδιο για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών, το οποίο υποβάλλει προς τη Συνέλευση του Τμήματος,

η) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών.

 1. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προέρχεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος κατά προτεραιότητα βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προεδρεύει της Σ.Ε., συντάσσει την ημερήσια διάταξη και συγκαλεί τις συνεδριάσεις της,

β) εισηγείται τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. προς τη Συνέλευση του Τμήματος

γ) εισηγείται προς τη Σ.Ε. και τα λοιπά όργανα του Π.Μ.Σ. και του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ.,

δ) είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος και ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες,

ε) παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Π.Μ.Σ. και του Εσωτερικού Κανονισμού μεταπτυχιακών, καθώς και την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ.,

στ) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 83 του νόμου 4957/2022 ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Το διδακτικό έργο του Π.Μ.Σ. ανατίθεται, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Π.Μ.Σ. στις ακόλουθες κατηγορίες διδασκόντων:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους, αν το Π.Μ.Σ. έχει τέλη φοίτησης,

β) ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.,

γ) συνεργαζόμενους καθηγητές,

δ) εντεταλμένους διδάσκοντες,

ε) επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές,

στ) ερευνητές και ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή λοιπών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

ζ) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

 1. Η ανάθεση του διδακτικού έργου του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.
 2. Δικαίωμα επίβλεψης διπλωματικών εργασιών έχουν οι διδάσκοντες των περ. α) έως στ) της παρ. 1 υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Μ.Σ. δύναται να ανατίθεται η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και σε μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, που δεν έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ.
 3. Όλες οι κατηγορίες διδασκόντων δύνανται να αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του Π.Μ.Σ. Δεν επιτρέπεται η καταβολή αμοιβής ή άλλης παροχής από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Π.Μ.Σ. περί ανάθεσης του διδακτικού έργου, καθορίζεται το ύψος της αμοιβής κάθε διδάσκοντος. Ειδικώς οι διδάσκοντες που έχουν την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π., δύνανται να αμείβονται επιπρόσθετα για έργο που προσφέρουν προς το Π.Μ.Σ., εφόσον εκπληρώνουν τις ελάχιστες εκ του νόμου υποχρεώσεις τους, όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 155 του Νόμου 4957. Το τελευταίο εδάφιο εφαρμόζεται αναλογικά και για τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.ΕΠ., εφόσον εκπληρώνουν τις ελάχιστες εκ του νόμου υποχρεώσεις τους.
 4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να ανατίθεται επικουρικό διδακτικό έργο στους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος ή της Σχολής, υπό την επίβλεψη διδάσκοντος του Π.Μ.Σ.
 5. Κάθε διδάσκοντας θα μπορεί να διδάσκει ως τρία μαθήματα στο Π.Μ.Σ, να επιβλέπει ως τέσσερεις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και να είναι σύμβουλος σπουδών ως σε πέντε φοιτητές. Υπέρβαση των παραπάνω αριθμών είναι δυνατή σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, μετά από σχετική απόφαση της συντονιστικής επιτροπής του Π.Μ.Σ.
 6. Η ωριαία αποζημίωση των διδασκόντων για τη διδασκαλία και η αποζημίωση για την επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών ρυθμίζονται με εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., ανάλογα με το διαθέσιμο ετήσιο προϋπολογισμό του Προγράμματος και τις διατάξεις του σχετικού υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) φοιτητές. Η τελική επιλογή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος οδηγού και με βάση τη σειρά κατάταξής τους σε πίνακα επιτυχόντων.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 304 του νόμου 4957/2022 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 36 του Ν. 5029/2023.
 2. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Για τους υποψήφιους αυτής της περίπτωσης, η αξιολόγησης της αίτησής τους θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα μέσο όρο της αναλυτικής βαθμολογίας που θα υποβάλλουν. Ο υποψήφιος που αξιολογείται με αυτήν την διαδικασία δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση της αίτησής του αφού καταθέσει την τελική αναλυτική βαθμολογία, εφόσον αυτό γίνει μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων.
 3. Σύμφωνα με το άρθρο 34 (παρ. 2) του Ν. 4485/2017, απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη (από επίσημους φορείς) επάρκεια γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Για το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού απαιτείται η κατοχή αναγνωρισμένου από το κράτος αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας. Για τον τρόπο απόδειξης του επιπέδου γλωσσομάθειας, απαιτείται η υποβολή με την αίτηση υποψηφιότητας ενός από τα ακόλουθα πτυχία ή πιστοποιητικά:
 • Ελληνικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 • Bulats English LanguageTest, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου τουCambridge.
 • First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου
 • International English Language Testing System (IELTS) απότο University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
 • Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
 • ECCE- Examination for the Certificate of Competency in English του Πανεπιστημίου
 • London Tests of English Level 3 – Upper Intermediate Communication – του
 • Pearson Test of English General Level 3 Upper – Intermediate Communication – του
 • Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2).
 • Certificate in Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London.
 • City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)-Communicator – και City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (spoken) -Communicator – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
 • City & Guilds Certificate in International ESOL – Communicator – και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL – Communicator – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
 • Test of English for International Communication (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του Educational Testing Service/Chauncey, USA.
 • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
 • Pearson EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) ή Pearson LCCI EFB Level 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”) ή Pearson LCCI EFB Level 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009).
 • Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).
 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
 • Test of Interactive English, B2+ Level (ACELS). (χ)Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, B2 Level (Gatehouse Awards).
 • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
 • AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του Cambridge Michigan Language Assessments.
 • Michigan English Test (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του Cambridge Michigan Language Assessments.
 • LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).
 • GA Level 1 Certificate in ESOL International – (CEFR: B2). (αε) Β2 – Language Cert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 – Language Cert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
 1. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του νόμου 4485 (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’, 114/14.8.2017), μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον το Π.Μ.Σ. είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο Ίδρυμα.
 2. Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες με το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 7, που ακολουθεί.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Το Τμήμα, το αργότερο ως τις 30 Ιουνίου, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκηρύσσοντας θέσεις με ανοιχτή διαδικασία για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ.
 2. Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης στο Διαδίκτυο ή/και στον Τύπο και στα γραφεία της Γραμματείας σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους που προσδιορίζει: τον αριθμό των θέσεων στο πρόγραμμα, το ύψος των διδάκτρων, τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., τη γενική διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, την προθεσμία και τη διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών.
 3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα, που διατίθενται από τη γραμματεία ή/και στο Δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. Μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν την αίτηση με το φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να περιέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας κάθε υποψήφιου είναι:
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Σε περίπτωση που βρίσκεται σε διαδικασία αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, κατατίθεται η αίτηση αναγνώρισης στο ΔΟΑΤΑΠ και η αναγνώριση κατατίθεται όταν ληφθεί, κατά τη διάρκεια των σπουδών).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για όλα τα πτυχία) ή Παράρτημα Διπλώματος.
 • Δύο συστατικές επιστολές (κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων).
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 • Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Αποδεικτικό συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν)
 • Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (αν αυτή αφορά θέματα διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού), όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές, και αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας (έντυπο ή ηλεκτρονικό).
 1. Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς, που υπάγονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014 ή ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών ή αλλοδαπών εγγράφων.
 2. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί το σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό υλικό στην επιτροπή που συγκροτείται για την αξιολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος.
 3. Η αξιολόγηση των υποψηφίων που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται διαδοχικά σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι προκριματική και αποσκοπεί σε μια πρώτη κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον αριθμό αξιολογικών μορίων που συγκέντρωσαν. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη ή συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης των υποψηφίων που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μορίων στην πρώτη φάση. Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψήφιους που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους.
 4. Κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων η αρμόδια επιτροπή συντάσσει κατάλογο στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι ανάλογα με τον αριθμό αξιολογικών μορίων, που συγκέντρωσαν. Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης με την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό αξιολογικών μορίων, έχουν ως εξής:
  Κριτήρια Αξιολόγησης Αριθμός

μορίων

1 Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού 20
2 Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές διοικητικής, οικονομικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης 15
3 Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές άλλης κατεύθυνσης (ή η κατοχή δεύτερου πτυχίου άλλης κατεύθυνσης) 10
4 Πτυχιακή εργασία που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 10
5 Διαθέσιμη επαγγελματική εμπειρία, που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 15
6 Επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές  εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων 10
7 Kατοχή πτυχίων στην αγγλική γλώσσα ανώτερου επιπέδου από αυτό που συνιστά προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής ή κατοχή πτυχίου σε άλλη ξένη γλώσσα 5
8 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών 5
9 Συστατικές επιστολές (συνολικά) 10
  ΣΥΝΟΛΟ: 100

 

Ο αριθμός αξιολογικών μορίων του παραπάνω πίνακα αποτελούν το μέγιστο βαθμό, που μπορεί να αποδοθεί, σύμφωνα με τη κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής, σε κάθε περίπτωση κριτηρίου αξιολόγησης. Για το πρώτο και δεύτερο κριτήριο αξιολόγησης, όπου η κατοχή τίτλου σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού καθώς και σε σπουδές διοικητικής, οικονομικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, η βαθμολογία θα προκύπτει με βάση το βαθμό του πτυχίου, στην κλίμακα από μηδέν μόρια (για βαθμό πτυχίου πέντε) μέχρι τον μέγιστο αριθμό των αξιολογικών μορίων του κριτηρίου αυτού (για βαθμό πτυχίου άριστα δέκα). Για το τρίτο και τέταρτο κριτήριο αξιολόγησης, η βαθμολογία θα προκύπτει από το βαθμό του δεύτερου πτυχίου ή της διπλωματικής εργασίας, σταθμισμένου κατά την κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής με το επίπεδο και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου με θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, στην κλίμακα από μηδέν μόρια (για βαθμό πτυχίου ή διπλωματικής πέντε) μέχρι τον μέγιστο αριθμό των αξιολογικών μορίων του κάθε κριτηρίου. Για το πέμπτο κριτήριο αξιολόγησης, η βαθμολογία θα προκύπτει από τη διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας, σταθμισμένης κατά την κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής με το επίπεδο (π.χ. Διευθυντικό ή όχι) και τα καθήκοντα της θέσης, στην κλίμακα από μηδέν μόρια (για μηδενική εμπειρία) μέχρι τον μέγιστο αριθμό των αξιολογικών μορίων του κριτηρίου (και για μέγιστη διάρκεια απασχόλησης τα πέντε έτη). Ο μέγιστος αριθμός των δυνατών μορίων από την πρώτη φάση αξιολόγησης είναι ίσος με 100 και σταθμίζεται με συντελεστή βαρύτητας 70%.

 1. Στη δεύτερη φάση προκρίνονται οι υποψήφιοι, που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις σε ποσοστό 150% των εισακτέων στον πίνακα αξιολογικής κατάταξης της πρώτης φάσης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνονται όλοι οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο υποψήφιοι.
 2. Η Συντονιστική Επιτροπή συντάσσει στη συνέχεια: α) κατάλογο με τη συνολική επίδοση όλων των υποψηφίων στην πρώτη φάση, και β) κατάλογο προκριθέντων στη δεύτερη φάση, με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης τους, οποίους προωθεί στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η Συντονιστική Επιτροπή, καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Ο κατάλογος των προκριθέντων υποψηφίων ανακοινώνεται από την Γραμματεία στο δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. Οι υποψήφιοι, που δεν προκρίθηκαν, μπορούν να δουν τη συνολική επίδοσή τους στο Γραφείο της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.
 3. Η δεύτερη φάση αφορά την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, που έχουν προκριθεί από την πρώτη φάση, από την αρμόδια επιτροπή επιλογής. Καθένα από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης παραλαμβάνει τον κατάλογο των προκριθέντων στη δεύτερη φάση και αξιολογεί κάθε υποψήφιο σε κλίμακα από 0 έως 100 μόρια. Τα κύρια κριτήρια της αξιολόγησης είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, η ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, η ευρύτητα των γνώσεών τους, η προδιάθεση για σκληρή εργασία και η ομαδικότητα. Ο τελικός βαθμός από την προσωπική συνέντευξη κάθε υποψηφίου προκύπτει ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών αξιολογητών. Η βαθμολογία αυτή σταθμίζεται με συντελεστή 30%. Η επιτροπής αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει την επίδοση κάθε υποψηφίου και επισυνάπτει τα φύλλα αξιολόγησης κάθε αξιολογητή.
 4. Από τη σταθμισμένη βαθμολογία στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται από την επιτροπή αξιολόγησης ο πίνακας επιτυχόντων που περιλαμβάνει τους υποψήφιους που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Η τελική επιλογή γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον πίνακα των επιτυχόντων. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται μέσω της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.
 5. Οι επιτυχόντες ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν επίσης γραπτώς εντός 15 ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του και καταβάλλοντας την πρώτη δόση των διδάκτρων, στην περίπτωση που έχουν καθοριστεί δίδακτρα. Η μη απάντηση ή η μη καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα επιτυχόντων.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.
 2. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας ή ο χρόνος πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται ότι λήγει με την ολοκλήρωση της συγγραφής και της δημόσιας παρουσίασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι εξάμηνα. Με τη λήξη των έξι εξαμήνων ο φοιτητής διαγράφεται αυτοδίκαια από το μεταπτυχιακό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως σοβαροί ιατρικοί ή οικογενειακοί λόγοι) και έπειτα από ειδική αιτιολόγηση μπορεί να δοθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή ένα επιπλέον εξάμηνο (πέρα από το 6ο) για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του φοιτητή.
 3. Η χρονική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο  διάστημα. Σε περίπτωση οφειλής μαθημάτων ή καθυστέρησης εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ή της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει άδεια αναστολής φοίτησης διάρκειας που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
 4. Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία προσδιορίζει τους όρους της επανεξέτασης.
 5. Για θέματα διαγραφής των φοιτητών αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής. Η διαγραφή φοιτητή από το πρόγραμμα δεν συνεπάγεται επιστροφή διδάκτρων. Λόγοι διαγραφής είναι:

α) H μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή (η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή παρακολουθήσεις, εξετάσεις και κατάθεση εργασιών),

β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που ορίζονται από τον Κανονισμό,

γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία, όπως π.χ. η λογοκλοπή,

δ) η αίτηση του/της ίδιου/ας του μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο:  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στην έρευνα και την επιστήμη, τις εξελίξεις στην εκπαίδευση διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις φιλοξενίας και τουρισμού, τις γενικές αρχές και προδιαγραφές αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών ελληνικών και ξένων ΑΕΙ και την ανάγκη προσαρμογής του περιεχομένου και της λειτουργίας του προγράμματος στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.
 2. Το Π.Μ.Σ. αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων και εργασιών:

α) Μαθήματα υποχρεωτικά/ κορμού. Είναι συνολικά πέντε (5) μαθήματα, που διαμορφώνουν το υπόβαθρο του προγράμματος ειδίκευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με 6 μονάδες ECTS.

β) Μαθήματα κατεύθυνσης/ επιλογής. Είναι τα υπόλοιπα πέντε (5) μαθήματα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να επιλέξουν πέντε (5) από τα προτεινόμενα μαθήματα επιλογής. Κάθε μάθημα επιλογής ισοδυναμεί με 6 μονάδες ECTS.

 1. Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (10) μαθήματα.
 2. Ο κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.
 3. Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως εξής:

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠ/Ε ΔΜ
101 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΥΠ 6
102 Μέθοδοι έρευνας ΥΠ 6
103 Διοίκηση επιχειρήσεων ΥΠ 6
104 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΥΠ 6
105 Μάρκετινγκ ΥΠ 6
  Σύνολο   30

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Προσφέρονται 6-8 μαθήματα, από τα οποία κάθε φοιτητής επιλέγει 5.
ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠ/Ε ΔΜ
201 Εξυπηρέτηση πελατών στον τουρισμό Ε 6
202 Ειδικές μορφές Τουρισμού Ε 6
203 Εργασιακές σχέσεις – Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία Ε 6
204 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στην Τουριστική Βιομηχανία Ε 6
205 Πολιτισμική και διαπολιτισμική διαχείριση στον τουρισμό Ε 6
206 Διαδίκτυο και Web 2.0 στον Τουρισμό: Εργαλεία Διαδικτυακής Προβολής και Επικοινωνίας Ε 6
207 Διοίκηση & Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών Ε 6
208 Air transport – tourism development

ΜάνατζμεντΑεροπορικώνΕπιχειρήσεων

Ε 6
209 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας Ε 6
210 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στον Τουρισμό Ε 6
211 Ανάπτυξη και διαχείριση εμπορικού σήματος (Branddevelopment) Ε 6
212 Ποσοτικές Μέθοδοι και ανάλυση δεδομένων στον Τουρισμό Ε 6
213 Σχεδιασμός Συστημάτων Υπηρεσιών Ε 6

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • Ο φοιτητής επιλέγει διαζευκτικά την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή την διενέργεια Πρακτική Άσκησης.

 

ΚΩΔ Τίτλος Μαθήματος ΥΠ/Ε ΔΜ
301 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ε 30
302 Πρακτική άσκηση Ε 30

 

 1. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση 90 μονάδων ECTS.
 2. Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., εξετάζει τον Μάιο κάθε έτους τον εκσυγχρονισμό του περιεχομένου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και προτείνει τις αναγκαίες μεταβολές στη Συνέλευση πουαποφασίζει για τις αλλαγές του περιεχομένου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών πριν από την έναρξη κάθε νέου κύκλου του προγράμματος σπουδών.
 3. Περιγραφή των μαθημάτων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Στα πλαίσια του μαθήματος εξειδικεύονται οι έννοιες του στρατηγικού προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων, της ανάλυσης των στοιχείων εργασίας, της διαδικασίας προσέλκυσης και επιλογής υποψηφίων, της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού, της αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων, της πολιτικής των αμοιβών, της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας καθώς και οι εργασιακές σχέσεις σε μονάδες φιλοξενίας και τουρισμού

 

Μέθοδοι Έρευνας

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοούν τις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους έρευνας που απαιτούνται σήμερα από τις επιχειρήσεις και αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση προς την έρευνα και την παραγωγή  πρωτότυπης και αξιόλογης γνώσης προς όφελος μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό, τη δημιουργία, τη συλλογή, τη στατιστική επεξεργασία, την αξιολόγηση πληροφοριών και τη διανομή τους με στόχο τη δημιουργία γνώσης, τη βελτιωμένη απόδοση, την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και συνεχή βελτίωση της επιχείρησης ή του οργανισμού.

 

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το μάθημα καλύπτει βασικές πτυχές της Επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις τεχνικές  και μεθόδους μάνατζμεντ (Ηγεσία, Σχεδιασμός, Οργάνωση, Διαμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου,  Βέλτιστες Πρακτικές)  που πρέπει να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις έτσι ώστε να διαχειριστούν καλύτερα τα ζητήματα που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την πολυπλοκότητα της φύσης των επιχειρήσεων. Έμφαση δίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικό-οικονομικού περιβάλλοντος και στον τρόπο δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, της βελτίωσης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών.

 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη  της χρηματοοικονομική διοίκηση στα  πλαίσια της  επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μελετά στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και  Ισολογισμών. Χρηματοοικονομικοί δείκτες. Χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών. Ταμειακές  ροές. Εστιάζει στην αρχή της σωστής επιλογής Επενδυτικών Σχεδίων και των εννοιών και μεθόδων που αφορούν την Αξιολόγηση τους και τη λήψη ορθών επενδυτικών αποφάσεων, υπό καθεστώς βεβαιότητας και υπό καθεστώς κινδύνου, της εξεύρεσης πόρων, τις πηγές βραχυπρόθεσμης και  μακροχρόνιας χρηματοδότησης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο δυνατό κόστος κεφαλαίου και την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση των κεφαλαίων.

 

Μάρκετινγκ

Το μάθημα του Μάρκετινγκ  αποσκοπεί στην παρουσίαση των αρχών, μεθοδολογιών και διαδικασιών του Μάρκετινγκ στα πλαίσια του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Υιοθετείται μία πλήρης θεώρηση του μάρκετινγκ μέσα από ένα καινοτόμο πλαίσιο παρουσίασης του ως τέχνη και επιστήμη της δημιουργίας αξίας για τους πελάτες των επιχειρήσεων. Το μάθημα επιδιώκει να βοηθήσει τους φοιτητές/τις φοιτήτριες να αντιληφθούν το ρόλο και τη χρησιμότητα του Μάρκετινγκ αλλά και να τους εξοπλίσει με τις απαραίτητες γνώσεις για την εφαρμογή του στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

 

Εξυπηρέτηση πελατών στον τουρισμό

Το μάθημα αποσκοπεί στην εκμάθηση Τεχνικών Λεκτικής επικοινωνίας σε πελάτες (Έλληνες πελάτες-τουρίστες – ξένους πελάτες-τουρίστες διαφορετικής κουλτούρας), την αποκωδικοποίηση μηνυμάτων γλώσσας σώματος (Τεχνικές Μη Λεκτικής Επικοινωνίας με έλληνες πελάτες-τουρίστες και με ξένους πελάτες-τουρίστες διαφορετικής κουλτούρας) και την ανάπτυξη τεχνικών εξυπηρέτησης πελατών-τουριστών, τεχνικών παρουσίασης και Coaching υπαλλήλων του τουρισμού.

 

Σχεδιασμός Συστημάτων Υπηρεσιών

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις έννοιες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συστημάτων υπηρεσιών και να τονίσει  βάσει αυτών τις προκλήσεις του σχεδιασμού συστημάτων υπηρεσιών, να αναδείξει τη φιλοσοφία και τις αρχές του σχεδιασμού  συστημάτων υπηρεσιών και να γνωρίσει στους φοιτητές τις κύριες μεθόδους και τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην ανάλυση απαιτήσεων και το σχεδιασμό συστημάτων υπηρεσιών. Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες σχεδιασμού συστημάτων υπηρεσιών, να κατανοούν τις σύγχρονες προσεγγίσεις και τάσεις στο σχεδιασμό συστημάτων υπηρεσιών, ιδίως σε σχέση με το ρόλο του πελάτη, τη συνδημιουργία αξίας και τη σημασία της εμπειρίας του πελάτη, και να αντιλαμβάνονται και να αξιολογούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η πληροφορική τεχνολογία στο σχεδιασμό συστημάτων υπηρεσιών. Οι φοιτητές θα έχουν τις δεξιότητες να εντοπίζουν προβλήματα στο σχεδιασμό συστημάτων υπηρεσιών και να αναζητούν και να προτείνουν λύσεις, όπως επίσης να αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές απαιτήσεις του παρόχου υπηρεσιών και του πελάτη, ώστε να εφαρμόζουν εναλλακτικά εργαλεία και τεχνικές για την το σχεδιασμό συστημάτων υπηρεσιών που καλύπτουν αυτές τις διαφορετικές οπτικές και ανάγκες.

 

Εργασιακές σχέσεις – Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

Οι Εργασιακές Σχέσεις αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει αποφασιστικά την ομαλή λειτουργία και απόδοση των Οργανισμών . Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις οργανωτικές πλευρές της εργασίας καθώς και τους ειδικότερους όρους απασχόλησης των εργαζομένων στους οποίους περιλαμβάνονται ο χρόνος απασχόλησης, τα συστήματα αμοιβών του προσωπικού, τα συστήματα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων καθώς και το διεκδικητικό πλαίσιο των εργαζομένων. Στα πλαίσια της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας εντοπίζονται τα γενεσιουργικά αίτια των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο της εργασίας τους και αναφέρονται τα κατάλληλα μέτρα για τη προστασία τους.

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στην Τουριστική Βιομηχανία

Το μάθημα ασχολείται με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και της αλυσίδας αξιών στον τουριστικό τομέα. Εξετάζοντας τις νέες τάσεις της τεχνολογίας, θα αναλυθούν οι επιδράσεις της επανάστασης των ΤΠΕ σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις. Θα παρουσιαστούν ο μηχανισμός και οι επί μέρους ρόλοι που υποστηρίζουν διοικητικά και διαχειριστικά τους διάφορους διαδικτυακούς τόπους και εν συνεχεία οι επιλογές περιεχομένου που μπορεί να προσφέρει μια τουριστική επιχείρηση η οργανισμός  μέσα από το διαδικτυακό τόπο του. Μελετώνται επίσης τα πιο σημαντικά Μοντέλα Τεχνολογικής Αποδοχής, που χρησιμοποιούνται για τη μέτρησης της τεχνολογικής ετοιμότητας χρηστών, όπως επίσης και των παραγόντων που επιφέρουν αλλαγές στο επίπεδο αυτής.

 

Πολιτισμική και διαπολιτισμική διαχείριση στον τουρισμό

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη γνώσεων στην πολιτιστική στρατηγική στην τουριστική βιομηχανία, την πολιτιστική δομή που διευκολύνει την επίτευξη των στόχων, και τη διαδικασία της διοίκησης. Παρέχει στους φοιτητές μια γενική κατανόηση του λειτουργικού περιβάλλοντος – μελλοντικές επιδόσεις του οργανισμού, των διαπολιτισμικών πελατών και της διαπολιτισμικής διαχείρισης και του κοινωνικού αντίκτυπου του τουρισμού. Συμβάλει στην έννοια της κατανόησης της Κληρονομιάς στο  ανθρωπογενές είτε στο φυσικό περιβάλλον και τη ανάγκης διατήρησης αυτής.  Συμβάλει δε στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων αναφορικά με την προστασία και ανάδειξή της.

 

Διαδίκτυο και Web 2.0 στον Τουρισμό: Εργαλεία Διαδικτυακής Προβολής και Επικοινωνίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο στην αναδυόμενη γνώση του ηλεκτρονικού τουρισμού, και να βοηθήσει στην κατανόηση των διαφόρων καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ, του διαδικτύου και των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού.  Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει να δώσει μια βαθύτερη κατανόηση της σημασίας των εξελίξεων διαδικτύου και των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης για την αλυσίδα αξίας τουρισμού και της σημασίας του για τους προορισμούς, τις επιχειρήσεις και τους χρήστες. Το μάθημα παρέχει σε βάθος γνώσεις και δεξιότητες στην ανάπτυξη και διαχείριση δικτυακών τόπων και προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επικοινωνία και προώθηση των επιχειρήσεων – οργανισμών.

 

Διοίκηση & Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών

Το μάθημα αφορά τις στρατηγικές διαχείρισης και μάρκετινγκ/branding εθνών, πόλεων, νησιών ή άλλων γεωγραφικών ενοτήτων και προορισμών.  Γίνεται αναφορά στη συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων και αστικών παρεμβάσεων, σε χωρικές στρατηγικές, και σε στρατηγικές που έχουν στόχο την ενίσχυση της εικόνας και τη φήμης ενός τόπου με βάση τις αρχές του μάρκετινγκ και του branding.  Στο μάθημα δίνει στους φοιτητές ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και αναπτύσσει γνώσεις και δεξιότητες με μελέτη καλών πρακτικών  από τη διεθνή και ελληνική εμπειρία.

 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στον Τουρισμό

Το μάθημα έχει σκοπό να καταδείξει την σημασία της πληροφορίας στην καθημερινή λειτουργία της τουριστικής επιχείρησης και στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των πληροφοριακών συστημάτων, τις διαφορετικές ταξινομήσεις των πληροφοριακών συστημάτων που προκύπτουν υιοθετώντας διάφορα κριτήρια ταξινόμησης και να περιγράψει και να αναλύσει τα στάδια ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος, το ανθρώπινο δυναμικό που είναι απαραίτητο και εργαλεία που είναι διαθέσιμα για την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος. Δίνεται έμφαση στα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις φιλοξενίας και τουρισμού και στην απόκτηση πρακτικής εμπειρία με διαφορετικούς τύπους πληροφοριών συστήματα τουρισμού.

 

Air transport – tourism development (ΜάνατζμεντΑεροπορικώνΕπιχειρήσεων)

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες της παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας, των αεροπορικών ναύλων, των αεροπορικών μεταφορών όπως διέπονται από τους διεθνείς κανονισμούς της ΙΑΤΑ, της παγκόσμιας αεροπορικής γεωγραφίας, των κανονισμών που διέπουν τις συνθήκες κυκλοφορίας των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, τα αεροπορικά εισιτήρια και την οργάνωση και λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών. Εμφαίνεται δίνεται στη διοίκηση και μάρκετινγκ αεροπορικών εταιριών καθώς και τις τεχνικές πωλήσεων στον αεροπορικό κλάδο.

 

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Επιχειρήσεις Φιλοξενίας

Το μάθημα διαπραγματεύεται τη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας για προϊόντα και υπηρεσίες και καλύπτει θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τη λειτουργία και την αξιολόγηση της εφοδιαστικής αλυσίδας για επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών.

Στα θέματα του σχεδιασμού περιλαμβάνονται:ο σχεδιασμός υπηρεσιών, ο σχεδιασμός της δυναμικότητας, η μελέτη εργασίας, η επιλογή του τόπου εγκατάστασης και ο χωροταξικός σχεδιασμός. Στα θέματα του προγραμματισμού και ελέγχου περιλαμβάνονται: η πρόβλεψη της ζήτησης, η διαχείριση των αποθεμάτων και ο προγραμματισμός της παραγωγής, η διαχείριση προμηθειών και  το σύστημα παραγγελιοληψίας και η εξυπηρέτηση πελατών.

 

Ανάπτυξη και διαχείριση εμπορικού σήματος (Branddevelopment)

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν μια κατανόηση των σημαντικών εννοιών branding και brandmanagement. Εστιάζει στην εικόνα (image), μάρκα (brandname), διαφοροποίηση, ανάλυση προϊόντος, ανάπτυξη νέων προϊόντων. Με την ολοκλήρωση οι φοιτητές θα μπορούν να αξιολογούν και να αναπτύξουν στρατηγικές μάρκετινγκ και τακτικές για τη διεθνή αγορά τουρισμού και φιλοξενίας, προκειμένου να αναπτύξουν, να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν επιτυχημένα εμπορικά σήματα τόσο για τουριστικές επιχειρήσεις όσο και για τουριστικούς προορισμούς.

 

Ποσοτικές Μέθοδοι και ανάλυση δεδομένων στον Τουρισμό

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικότερων ποσοτικών μεθόδων της Επιχειρησιακής Έρευνας, που χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων διοικητικής πρακτικής με έμφαση στον τουρισμό. Πυρήνας των μεθόδων αυτών είναι η μέθοδος Simplex, για την επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού. Παρουσιάζονται επίσης και τεχνικές επίλυσης που αναφέρονται σε ειδικές κατηγορίες γραμμικών προβλημάτων. Μελετώνται επίσης Τεχνικές Δικτυωτής Ανάλυσης για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο καλής υλοποίησης μεγάλων έργων και ποσοτικά μοντέλα της θεωρίας ουρών αναμονής, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της απόδοσης συστημάτων εξυπηρέτησης.

 

Ειδικές Μορφές Τουρισμού

Στο σύνολό τους οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό, και ίσως το δυναμικότερο, τμήμα του παγκόσμιου τουρισμού και τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί το σχετικό ενδιαφέρον και στην Ελλάδα. Το μάθημα έχει σκοπό τη μελέτη των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού, τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη καθώς και τις διαφορετικές ηθικές/ πολιτικές/ ιδεολογικές/ διαχειριστικές αρχές πίσω από αυτές. Η απόκτηση γνώσεων στηρίζεται κυρίως στην πρωτοβουλία των φοιτητών/τριών οι οποίοι εκπονούν και παρουσιάζουν θέματα της επιλογής τους.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. Η ημερομηνίες έναρξης και η λήξης των μαθημάτων του Π.Μ.Σ., το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι ημερομηνίες των εξετάσεων και γενικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διεξαγωγή των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. αποφασίζονται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ., σε συνεργασία με την Σ.Ε., με βασικά κριτήρια την καλύτερη εξυπηρέτηση των σπουδαστών και τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Τμήματος.
 2. Η διδασκαλία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει 13 ενότητες διδασκαλίας. Προκειμένου να διευκολύνεται η φοίτηση εργαζόμενων φοιτητών και να επιτυγχάνεται η διασύνδεση του Π.Μ.Σ. με την αγορά εργασίας και δεδομένης της ιδιαιτερότητας της χρονικής διάρκειας τους τουριστικής περιόδου, οι 13 ενότητες διδασκαλίας μπορεί να συμπτύσσονται χρονικά ώστε να εκτελούνται σε λιγότερες από 13 εβδομάδες, αλλά όχι σε λιγότερο από 8 εβδομάδες.
 3. Η διδασκαλία κάθε ενότητας μαθήματος διαρκεί τρεις ώρες, επομένως η συνολική διάρκεια διδασκαλίας ενός μαθήματος είναι 39 ώρες, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τόσο θεωρητικές διαλέξεις όσο και συνεδρίες πρακτικής εξάσκησης (για παράδειγμα, χρήση Η/Υ). Πρόσθετη διδασκαλία πρακτικού ή εργαστηριακού μέρους κάποιου μαθήματος είναι δυνατή και εκτός του τυπικού ωρολογίου προγράμματος, σε ειδικές περιπτώσεις μαθημάτων και μετά από συνεννόηση του διδάσκοντος με τους φοιτητές.
 4. Σε περίπτωση που αναβληθεί η διδασκαλία κάποιας ενότητας από υπαιτιότητα του/ της διδάσκοντα/διδάσκουσας, τότε αναπληρώνεται από αυτόν/αυτήν μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων ή σε ενδιάμεσο χρόνο, έπειτα από συνεννόηση και συμφωνία με τους φοιτητές.
 5. Τα μαθήματα προσφέρονται με μεθόδους σύγχρονης ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι ώρες διδασκαλίας μπορεί να είναι πρωινές ή απογευματινές και η διενέργεια των μαθημάτων μπορεί να γίνεται και Σαββατοκύριακα ή αργίες.
 6. Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους διδάσκοντες. Για κάθε μάθημα με περισσότερους του ενός διδάσκοντες ορίζεται από την Συνέλευση ένας διδάσκων ως Υπεύθυνος Συντονιστής του μαθήματος.
 7. Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια δηλώνει στη Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει το αργότερο επτά ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου διδασκαλίας. Η Γραμματεία ετοιμάζει τις σχετικές καταστάσεις πριν από την έναρξη των παραδόσεων και τις θέτει στη διάθεση των διδασκόντων/ των διδασκουσών.
 8. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. γίνονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα σε περίπτωση πρόσκλησης αλλοδαπού διδάσκοντα. Η βιβλιογραφία και αρθρογραφία θα προέρχεται από ελληνικές και διεθνείς πηγές.
 9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι:

α) Να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών (οι παρουσίες καταγράφονται ηλεκτρονικά και τηρούνται από το σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης).

β) Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.

γ) Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

δ) Να καταβάλλουν τα δίδακτρα στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

ε) Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία (κανόνες καλής συμπεριφοράς, αποφυγή λογοκλοπής, κλπ.).

Η μη τήρηση των παραπάνω αδικαιολόγητα μπορεί να οδηγήσει σε απόφαση της Συνέλευσης για τον αποκλεισμό του φοιτητή από το πρόγραμμα Π.Μ.Σ., έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

 1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απουσιάσουν από όλες συνολικά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενός μαθήματος αριθμό ωρών που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία δέκατα (3/10) του συνολικού αριθμού ωρών των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του μαθήματος. Σε περίπτωση απουσιών πέρα από το όριο αυτό, ο φοιτητής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος. Στην περίπτωση αυτή, η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. αποφασίζει για τις κυρώσεις που θα επιβάλει, σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα, που μπορεί να έχουν την μορφή υποβολής συμπληρωματικής εργασίας, υποχρεωτικής επανάληψης της παρακολούθησης του μαθήματος στο επόμενο έτος ή εισήγησης στη συνέλευση για αποκλεισμό του φοιτητή από το Π.Μ.Σ. Η δυνατότητα συμπληρωματικής εργασίας ή αυτή της υποχρεωτικής επανάληψης της παρακολούθησης του μαθήματος το επόμενο έτος παρέχεται για δύο το πολύ μαθήματα συνολικά. Γι’ αυτούς που δικαιολογημένα δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας, η συνέλευση  μπορεί να δεχθεί να ενταχθούν στο Π.Μ.Σ. την επόμενη χρονιά, με την υποχρέωση να επανακαταβάλουν τα αναλογούντα δίδακτρα φοίτησης. Ο αποκλεισμός φοιτητή από το πρόγραμμα δεν συνεπάγεται επιστροφή διδάκτρων.
 2. Σε περίπτωση αντιγραφής στις εξετάσεις ή τις εργασίες των μαθημάτων, ο φοιτητής θεωρείται ότι απέτυχε στο μάθημα και είναι υποχρεωμένος να το παρακολουθήσει ξανά στο επόμενο εξάμηνο, καταβάλλοντας παράλληλα τα δίδακτρα εγγραφής και τα εξέταστρα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 12 και 19. Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι υπότροπος, τότε διαγράφεται οριστικά από το Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση αντιγραφής στην μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, ο φοιτητής διαγράφεται οριστικά από το Π.Μ.Σ.
 3. Κάθε διδάσκων του Π.M.Σ. είναι υποχρεωμένος:

α) Να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραμμα και το ωράριο των παραδόσεων του μαθήματος.

β) Να ελέγχει αν οι φοιτητές είναι παρόντες κατά τη διάρκεια των διαλέξεων/ παραδόσεων.

γ) Να καθορίζει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μαθήματος με τρόπο που αυτό να είναι έγκυρο και σύμφωνο με τις τρέχουσες εξελίξεις, όπως αυτό προκύπτει από τη χρήση διεθνώς καθιερωμένων και συγχρόνων, μεταπτυχιακού και όχι προπτυχιακού επιπέδου, συγγραμμάτων και επιστημονικών άρθρων από τη διεθνή βιβλιογραφία, στα πλαίσια της ύλης του μαθήματος.

δ) Να φροντίζει για τη συσχέτιση του θεωρητικού μέρους της διδασκαλίας με την υψηλού επιπέδου πρακτική, όπως αυτή εφαρμόζεται σε σύγχρονες επιχειρήσεις φιλοξενίας και τουρισμού. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται με τη χρήση μελέτης περιπτώσεων, με αξιοποίηση προσκεκλημένων ομιλητών αναγνωρισμένων για την πείρα και ειδικές γνώσεις τους ή με συνδυασμό των δύο. Σε καμιά όμως περίπτωση ο διδάσκων δεν επιτρέπεται να υποκαθιστά την ευθύνη για την προετοιμασία των δικών του παραδόσεων με προσκεκλημένους ομιλητές ή εργασίες των φοιτητών.

ε) Να τηρεί τουλάχιστον δύο «ώρες γραφείου» την εβδομάδα που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία και συνεργασία των φοιτητών μαζί του για θέματα που άπτονται των σπουδών τους και του συγκεκριμένου μαθήματος.

στ) Να υποβάλλει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. το αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus) που θα καλύπτει σ’ εβδομαδιαία βάση την ύλη για κάθε ενότητα του μαθήματος, μελέτες περιπτώσεων, και τη σχετική σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

ζ) Να διατηρεί ενημερωμένη σελίδα του μαθήματος στο σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του Π.Μ.Σ., μέσα από την οποία θα διαθέτει στους φοιτητές πάσης φύσεων εκπαιδευτικό υλικό (διαφάνειες, σημειώσεις, άρθρα, παραπομπές σε άλλες πηγές, κ.α.) και θα διεξάγει πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, υποβολές γραπτών εργασιών, εξετάσεις, κ.α).

η) Να σέβεται και τηρεί τις αποφάσεις των οργάνων, καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

 1. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη Σ.Ε. ένα μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. ως Σύμβουλος Σπουδών. Η Σ.Ε. και ο Σύμβουλος Σπουδών έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων πανεπιστημίων μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας κάθε μαθήματος διενεργούνται εξετάσεις αξιολόγησης των φοιτητών, που μπορεί να είναι γραπτές, προφορικές, βάσει εργασιών και ασκήσεων, ή με συνδυασμό αυτών των μεθόδων. Στο Π.Μ.Σ. προβλέπονται δύο εξεταστικές περίοδοι, στο τέλος κάθε εξαμήνου. Για όσους φοιτητές αποτύχουν στις εξετάσεις κάποιου μαθήματος προβλέπεται μία επαναληπτική εξεταστική περίοδος τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.
 2. Οι εξετάσεις διενεργούνται και αυτές με μεθόδους εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο β.

α) Οι μέθοδοι αξιολόγησης αφορούν γραπτές εξετάσεις ή προφορικές εξετάσεις, καθώς και εναλλακτικές μεθόδους που προσιδιάζουν στην εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση, όπως υποβολή και παρουσίαση εργασιών ή διεξαγωγή πρακτικής δοκιμασίας.

β) Οι μέθοδοι αξιολόγησης μπορεί να αφορούν και δια ζώσης εξετάσεις, έπειτα από εισήγηση του διδάσκοντα και με τη σύμφωνη γνώμη των εξεταζόμενων φοιτητών ως προς την ημερομηνία και το χρόνο εξέτασης, αν το αντικείμενο του μαθήματος δεν δύναται να εξεταστεί αλλιώς.

γ) Ο διδάσκων σε συνεργασία με τον Διευθυντή και την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η εξεταστική διαδικασία θα πρέπει να διασφαλίζει την αυθεντικοποίηση του χρήστη, τη φυσική ταυτοποίησή του και την επιτήρηση της διαδικασίας εξέτασης.

δ) Αν απαιτείται ειδικός τεχνολογικός εξοπλισμός για τη διαδικασία των εξετάσεων (για παράδειγμα, χρήση συγκεκριμένου φυλλομετρητή), οι τεχνολογικές απαιτήσεις γνωστοποιούνται στους φοιτητές με την ανακοίνωση του προγράμματος των εξετάσεων ώστε να έχουν τον χρόνο να προετοιμαστούν κατάλληλα.

ε) Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εξέτασης πραγματοποιείται με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι κινδύνων, όπως τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία. Το διδακτικό προσωπικό, οι επιτηρητές/τριες και πρόσωπα που παρέχουν τεχνική ή/και διοικητική υποστήριξη (όπως ο/η διαχειριστής/τρια πλατφόρμας) δεσμεύονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Η επιλογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την πραγματοποίηση της εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους πραγματοποιείται με κριτήριο την αξιοπιστία και την παροχή εγγυήσεων ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 1. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών σε κάθε μάθημα γίνεται με συνεκτίμηση του βαθμού της τελικής εξέτασης και του βαθμού στις εργασίες ή ασκήσεις που τους έχουν ανατεθεί. Ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών, τα είδη της αξιολόγησης και η βαρύτητα καθενός στον τελικό βαθμό προσδιορίζονται από τον διδάσκοντα ή τον Υπεύθυνο Συντονιστή μαθήματος, που είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει πριν από την έναρξη των μαθημάτων σχετική αναφορά στην Γραμματεία του Π.M.Σ. σχετικά με τον ακριβή τρόπο αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών. Ο διδάσκων είναι υποχρεωμένος επίσης να γνωστοποιεί στους φοιτητές με την έναρξη των μαθημάτων τον ακριβή τρόπο αξιολόγησης της επίδοσής τους και να τους παρέχει διευκρινήσεις.
 2. Στις περιπτώσεις φοιτητών με αποδεδειγμένα και χρόνια προβλήματα υγείας που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, θα παρέχονται κατά περίπτωση και με απόφαση της Σ.Ε. πρόσθετες διευκολύνσεις, όπως π.χ. η προφορική εξέταση, η παράταση χρόνου στις εξετάσεις, ή άλλες διευκολύνσεις, που θα κριθούν κατά περίπτωση αναγκαίες. Η ακαδημαϊκή διευκόλυνση της προφορικής εξέτασης (αν αυτό αποφασιστεί από τη Συντονιστική Επιτροπή) θα πραγματοποιείται από διμελή επιτροπή, που θα αποτελείται από τον υπεύθυνο του μαθήματος και από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. (ή ένα άλλο μέλος της ομάδας του εκπαιδευτικού προσωπικού του Π.Μ.Σ., που θα ορίζεται από τον Διευθυντή.
 3. Για όλες τις κατηγορίες που αφορούν αποδεδειγμένα και χρόνια προβλήματα υγείας που δεν επιτρέπουν συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις, ο φοιτητής πρέπει να υποβάλλει σχετικό αίτημα παροχής πρόσθετων ακαδημαϊκών διευκολύνσεων στη γραμματεία του Π.Μ.Σ., καταθέτοντας τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά, πρωτότυπη δηλαδή γνωμάτευση (ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής) από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία θα φέρει υπογραφή Διοικητικού Υπαλλήλου και Αριθμό Πρωτοκόλλου. Ειδικότερα για την πάθηση της δυσλεξίας η γνωμάτευση θα φέρει ημερομηνία πιστοποίησης της πάθησης προγενέστερη του έτους εισαγωγής στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 33 του νόμου 4009/11. Φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες (όπως π.χ. δυσλεξία) θα ήταν σκόπιμο επιπλέον να προσκομίσουν, αν υπάρχει, αναλυτικό ιατρικό πιστοποιητικό, στο οποίο εκτός από τη διάγνωση και την αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων του φοιτητή, θα αναφέρονται και σχετικές εισηγήσεις για την παροχή ακαδημαϊκών διευκολύνσεων. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πρόσφατη αξιολόγηση ο φοιτητής είναι σκόπιμο να καταθέσει αντίγραφο  διευκολύνσεων, που του δόθηκαν στο παρελθόν. Σε περίπτωση που ο φοιτητής αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας (όπως π.χ. διαβήτη, επιληψία, κ.λπ.) είναι σκόπιμο να καταθέσει όχι μόνο τη διάγνωση αλλά και την περιγραφή των μέτρων και ενεργειών, που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού.
 4. Οι διδάσκοντες είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν αρχείο με τις επιδόσεις των φοιτητών σε όλες τις εργασίες που αξιολογούνται και να ενημερώνουν τους φοιτητές σχετικά με την επίδοσή τους σε αυτές σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη διεξαγωγή των εργασιών ή των λοιπών δραστηριοτήτων.
 5. Μετά την διεξαγωγή των εξετάσεων οι διδάσκοντες είναι υποχρεωμένοι να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών πρέπει να περιλαμβάνει την ανάλυση του τρόπου που προκύπτει ο τελικός βαθμός από όλες τις δραστηριότητες που αξιολογούνται, όπως τις τελικές εξετάσεις και τις εργασίες.
 6. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση των επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από το 0,0 ως το 10,0 ως εξής: α) 8,5 έως 10,0 ‘Άριστα’, β) 7,0 έως 8,4 ‘Λίαν καλώς’, γ) 5,0 έως 6,9 ‘Καλώς’ και δ) 0,0 έως 4,9 ‘Κακώς’. Βαθμολογία κάτω του 5 θεωρείται ανεπαρκής και επιβάλλει την επαναπαρακολούθηση του μαθήματος.
 7. Αν κάποιος φοιτητής φοίτησης αποτύχει σε μέχρι δύο το πολύ μαθήματα συνολικά στην πρώτη εξεταστική περίοδο έχει δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο και είναι υποχρεωμένος να εξεταστεί στα μαθήματα στα οποία απέτυχε στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Απορριπτικός βαθμός σε περισσότερα από δύο μαθήματα στην πρώτη εξεταστική ή στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οδηγεί σε άμεση και αυτόματη διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ. Απορριπτικός βαθμός σε ένα ή δύο το πολύ μαθήματα κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου σημαίνει ότι ο φοιτητής ο φοιτητής/η φοιτήτρια υποχρεούται να παρακολουθήσει το ίδιο ή άλλο ισοδύναμο μάθημα το επόμενο εξάμηνο καταβάλλοντας τα αναλογούντα δίδακτρα.
 8. Δεν επιτρέπεται η επαναληπτική εξέταση που γίνεται με σκοπό ο φοιτητής να βελτιώσει τη βαθμολογία του.
 9. Οι φοιτητές που θεωρούν ότι αδικήθηκαν στη βαθμολόγηση τους σε συγκεκριμένο μάθημα έχουν το δικαίωμα, έπειτα από δύο συνεχείς αποτυχίες, να απευθύνονται σε Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για επανεξέτασή τους, η οποία θα ορίζεται από τη Σ.Ε. κατά περίπτωση για να εξετάσει το θέμα, πριν την αποβολή τους από το πρόγραμμα. Στην παραπάνω Τριμελή Επιτροπή θα συμμετέχει και ο διδάσκων καθηγητής που βαθμολόγησε το μάθημα ώστε να δώσει διευκρινήσεις για τα θέματα της εξέτασης και τον τρόπο βαθμολόγησης.
 10. Ο τελικός βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος του τελικού βαθμού σε κάθε μάθημα και την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή την πρακτική άσκηση επί τον αριθμό των διδακτικών μονάδων του μαθήματος και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή της πρακτικής άσκησης, αντίστοιχα.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής καλείται να αποφασίσει διαζευκτικά αν θα εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή θα διενεργήσει πρακτική άσκηση υποβάλλοντας σχετική δήλωση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
 2. Ο φοιτητής που θα επιλέξει να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θα πρέπει να ετοιμάσει κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξάμηνου ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.) και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή. Επιβλέπων καθηγητής για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι: α) μέλος ΔΕΠ του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή β) εξωτερικός συνεργάτης, διδάσκων του Π.Μ.Σ., κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Το προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας συμπληρώνεται σε έντυπο που διανέμεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Σε αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται το πρόβλημα που θα αναλυθεί, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες διενεργούνται ατομικά.
 3. Οι προτάσεις για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας εξετάζονται από την Σ.Ε. Η αποδοχή της πρότασης για εκπόνηση της εργασίας γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τα αναμενόμενα οφέλη και τυχόν στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση.
 4. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται μετά το πέρας της διδασκαλίας των μαθημάτων (δεύτερο εξάμηνο σπουδών για τους φοιτητές του προγράμματος) και με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Συγγράφεται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα και η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας είναι έξι μήνες από την αποδοχή της πρότασης για εκπόνηση της εργασίας, ενώ η μέγιστη διάρκεια είναι δώδεκα μήνες.
 5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για φοιτητές που δικαιολογημένα δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις για σοβαρούς προσωπικούς λόγους ή λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας, η Σ.Ε. μπορεί να χορηγήσει παράταση της διάρκειας εκπόνησης της μεταπτυχιακής του εργασίας για ακόμη 6 μήνες μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή.
 6. Σε περίπτωση που ο φοιτητής ζητήσει αλλαγή θέματος ή αλλαγή επιβλέποντος καθηγητή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη αυτού, τότε υποχρεώνεται να καταβάλλει επιπλέον τα δίδακτρα ενός εξαμήνου.
 7. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θα πρέπει να είναι αντίστοιχης ποιότητας με το επίπεδο σπουδών. Οι προδιαγραφές της αναφέρονται στον οδηγό εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, που εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να συναντάται συχνά με τον επιβλέποντα καθηγητή ώστε να τον ενημερώνει και να τον συμβουλεύεται.
 8. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τη δομή μιας επιστημονικής εργασίας, δηλαδή να περιλαμβάνει περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγραφή των πορισμάτων – αποτελεσμάτων της εργασίας, τη μεθοδολογία, επιστημονική τεκμηρίωση, παραδοχές, βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία (αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες, εικόνες κ.τ.λ.) και σαφή διατύπωση των συμπερασμάτων.
 9. Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. τριμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής και δύο άλλα μέλη ΔΕΠ ή διδάσκοντες του Π.Μ.Σ., οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
 10. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Ο φοιτητής παρουσιάζει τα κύρια σημεία της εργασίας με τα συμπεράσματα. Στη συνέχεια η εξεταστική επιτροπή αξιολογεί την εργασία σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον οδηγό εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, που εγκρίνεται με απόφαση της συνέλευσης. Η αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας βασίζεται σε ένα σύνολο κανόνων ποιότητας, που απαιτεί η διοικητική επιστήμη.  Κάθε μέλος αξιολογεί ξεχωριστά και στο τέλος υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας των τριών μελών. Για την έγκριση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας απαιτείται θετική ψήφος τουλάχιστον δύο μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που απουσιάζουν από τη διαδικασία ένα ή περισσότερα μέλη, τότε ορίζεται εντός της επομένης εβδομάδας νέα ημερομηνία υποστήριξης. Κατόπιν της έγκρισης της από την Επιτροπή, κατατίθεται ηλεκτρονικό αντίγραφο στο αποθετήριο του Ιδρύματος.
 11. Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής της μετά από δύο μήνες, αφού βελτιώσει την εργασία ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Εξεταστικής Επιτροπής.Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, να αλλάξει το θέμα και τον/την επιβλέποντα/ουσα. Στην περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλείεται από τη χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

 1. Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία είναι υποχρεωμένος/η να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων.
 2. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τη διαγραφή του/της.
 3. Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση το προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
 4. Στις παραπάνω περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας Καθηγητή/τριας, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 1. Η πρακτική άσκηση πρέπει να έχει άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., πραγματοποιείται δηλαδή στο αντικείμενο σπουδών του φοιτητή με σκοπό τη σύνδεση των μεταπτυχιακών σπουδών και των γνώσεων που έχει αποκτήσει ο φοιτητής με την πρακτική εφαρμογή τους στο χώρο εργασίας. Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί οι φοιτητές να αποκτήσουν πρακτικές ικανότητες και εργασιακή εμπειρία πάνω σε νέα θέματα, να βιώσουν την εφαρμογή νέων γνώσεων στην πράξη και να προετοιμαστούν για νέα περιβάλλοντα ή συνθήκες εργασίας.
 2. H πρακτική άσκηση δύναται να διεξαχθεί και στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+.
 3. Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον 900 ώρες και αντιστοιχεί σε 30 μονάδες ECTS, οι οποίες εκφράζουν στο σύνολό τους τη βαρύτητα των υποχρεώσεων του φοιτητή για την ολοκλήρωσή της.
 4. Για την διενέργεια της πρακτικής άσκησης προβλέπονται οι ρόλοι του Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης και του Επιβλέποντα Καθηγητή Πρακτικής Άσκησης. Ο Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης συντονίζει την πρακτική άσκηση, είναι διδάσκων στο Π.Μ.Σ. και ορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Ο Επιβλέπων Καθηγητής Πρακτικής Άσκησης μπορεί είναι ένας εκ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
 5. Χώρος πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλους τους χώρους όπου λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ενδεικτικά αναφέρονται ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), ξενώνες, τουριστικά πρακτορεία, μουσεία, τουριστικοί οργανισμοί, Ναυλομεσιτικά Γραφεία, Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, μαρίνες, καταφύγια κ.α), θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ειδικών μορφών Τουρισμού (μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού –θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), κέντρα καταδυτικού τουρισμού), ορειβατικά καταφύγια, κ.α.
 6. Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης συμπληρώνεται Ειδικό Έντυπο με τα στοιχεία του φορέα στον οποίο θα πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση.
 7. Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής συντάσσει την Τελική Απολογιστική Έκθεση και την Έκθεση Πεπραγμένων, στην οποία περιγράφει αναλυτικά τις εργασίες που εκτέλεσε σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και συνοδεύει με αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες και βίντεο των δραστηριοτήτων του, και τις στέλνει στον Επιβλέποντα Πρακτική Άσκησης. Ο φορέας διενέργειας της πρακτικής άσκησης συντάσσει Βεβαίωση Περάτωσης της Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή και την στέλνει στον Επιβλέποντα Πρακτική Άσκησης.
 8. Ο φοιτητής έχει την υποχρέωση να παρουσιάσει την Πρακτική Άσκηση ενώπιων τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, μέλος της οποίας είναι και ο Επιβλέπων Πρακτικής Άσκησης. Η εξεταστική επιτροπή συντάσσεται έντυπο βαθμολογίας το οποίο καταθέτει στη Γραμματεία μαζί με όλα τα συνοδευτικά έντυπα (Βεβαίωση Περάτωσης της Πρακτικής Άσκησης, Τελική Απολογιστική Έκθεση και Έκθεση Πεπραγμένων).

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 1. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα δέκα συνολικά μαθήματα του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, και η επιτυχής εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή η επιτυχής διενέργεια πρακτικής άσκησης.
 2. Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος του ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/ι, τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την Δ/ντη του Π.Μ.Σ. και τους/τις νόμιμους/ες αναπληρωτές τους.
 3. Στον/Στην απόφοιτο/η του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν από την απονομή, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμματος.
 4. Στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος για το οποίο ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 του ν. 3374/2005 και της υπουργικής απόφασης Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (Β’ 1466) και το οποίο αποτελεί ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

 1. Kατά την 7η – 9η ενότητα διδασκαλίας οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούν κάθε μάθημα που διδάσκονται με βάση ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν. Η αξιολόγηση γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.
 2. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παραδίδονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Σ.Ε. και τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. μετά την υποβολή από τους διδάσκοντες των βαθμολογιών σε όλα τα μαθήματα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης περιλαμβάνονται στην έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης που συντάσσει το Π.Μ.Σ.
 3. Ο διδάσκοντας μπορεί να βλέπει τα τελικά και συγκεντρωτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσα από το σύστημα της ΜΟΔΙΠ.
 4. Σε περίπτωση σημαντικής υστέρησης ενός διδάσκοντα σε αρκετά κριτήρια αξιολόγησης της εκπαιδευτικής επίδοσης του, η Σ.Ε. αποφασίζει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί. Εάν ο διδάσκων αξιολογείται επανειλημμένως στο ίδιο μάθημα με βαθμολογία χαμηλότερη του απόλυτου μέσου όρου, ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη στέρηση του δικαιώματος διδασκαλίας για ένα έτος στον διδάσκοντα, έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε.
 5. Για τις περιπτώσεις με σοβαρά παράπονα φοιτητών, η Σ.Ε. έχει την υποχρέωση να εισηγηθεί στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. τα ενδεδειγμένα μέτρα (σύσταση, παρακράτηση μέρους ή ολόκληρης της αποζημίωσης, αφαίρεση του δικαιώματος διδασκαλίας, κ.α.) για τη θεραπεία των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί. Για τις περιπτώσεις στις οποίες συνεχίζεται η διεξαγωγή μαθήματος με τρόπο που δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος σπουδών, η Σ.Ε. μπορεί να εισηγηθεί στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. την αντικατάσταση του διδάσκοντα, ανεξαρτήτως αν αυτός είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή εξωτερικός συνεργάτης.
 6. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. συντάσσεται με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή αναλυτικός απολογισμός του συνολικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 1. Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί διαθέσιμος τεχνολογικός εξοπλισμός του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και βοηθητικά οι χώροι και οι λοιπές υποδομές του Τμήματος.
 2. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διαθέτει συστήματα τηλεκπαίδευσηςπου είναι σχεδιασμένα κατάλληλα ώστε να υποστηρίζουν την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο με μεθόδους σύγχρονης όσο και με μεθόδους ασύγχρονης εκπαίδευσης, ενώ δύναται να αποτελείται από εφαρμογές (για παράδειγμα, εφαρμογή ασφαλούς διενέργειας εξετάσεων) που λειτουργούν σε ενιαίο ομογενοποιημένο περιβάλλον ή ως διακριτά τμήματα συμβατά μεταξύ τους.
 3. Το σύστημα τηλεκπαίδευσης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) τη χρήση των τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης και εικονικής ηλεκτρονικής τάξης έτσι ώστε ο διδάσκων και οι φοιτητές που βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους, να λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση στον ίδιο χρόνο. Ειδικότερα, το σύστημα υποστηρίζει:

αα) την οπτική και ηχητική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (υπολογιστές, κάμερες, μικρόφωνα, ηχεία, ακουστικά, δικτύωση υψηλών ταχυτήτων και λογισμικό τηλεδιάσκεψης) ώστε διδάσκων και διδασκόμενοι να δύνανται να έχουν φωνητική και οπτική επικοινωνία, ενώ βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους,

αβ) τη δυνατότητα διαμοίρασης εφαρμογών και κει- μένων (application and documentsharing),

αγ) τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού πίνακα (electronicboard).

β) τη δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους συζήτησης (chatrooms) τόσο μεταξύ διδάσκοντος και διδασκόμενου όσο και μεταξύ διδασκομένων για τυχόν συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων και εκπόνηση κοινών εργασιών.

 1. Το σύστημα τηλεκπαίδευσης για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση υποστηρίζει Εφαρμογή Διαχείρισης της Εκπαίδευσης – LearningManagementSystem (LMS), η οποία περιέχει: α) Εφαρμογή Διαχείρισης του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου – LearningContentManagementSystem (LCMS) και β) Εφαρμογή Ανάπτυξης και Συγγραφής μαθημάτων – AuthoringTool. Στην εφαρμογή αυτή δύναται να αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό ανά μάθημα ή άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα, το οποίο δύναται να περιλαμβάνει σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις/ δραστηριότητες με την αντίστοιχη ανατροφοδότηση, ενδεικτικές λύσεις αυτών, καθώς και πολυτροπικό υλικό (βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, εφόσον τηρείται η κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων), προσομοιώσεις, διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κ.λπ.). Το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται αποκλειστικά για την εκπαιδευτική χρήση των φοιτητών και προστατεύεται για τυχόν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 (Α’ 25).
 2. Το περιβάλλον των χρησιμοποιούμενων συστημάτων τηλεκπαίδευσης είναι στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
 3. Το σύστημα τηλεκπαίδευσης είναι πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 4. Το Π.Μ.Σ. με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου ορίζει ένα (1) φυσικό πρόσωπο ως Υπεύθυνο Διαχείρισης του συστήματος τηλεκπαίδευσης, ο οποίος έχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την υποστήριξη των διδασκόντων και των φοιτητών του Π.Μ.Σ. κατά τη χρήση του συστήματος τηλεκπαίδευσης. Τα στοιχεία του Υπεύθυνου κοινοποιούνται προς τους χρήστες του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκπαίδευσης. Εάν ο αριθμός των χρηστών του συστήματος είναι υψηλός δύναται να οριστούν περισσότερα φυσικά πρόσωπα.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 1. Τα δίδακτρα για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. είναι 3.300€ (1.100€ ανά εξάμηνο σπουδών). Το ύψος των διδάκτρων μπορεί να αναπροσαρμοστεί με απόφαση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε. μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
 2. Τα δίδακτρα κάθε διδακτικού εξαμήνου καταβάλλονται από τους φοιτητές σε τρεις ισόποσες δόσεις των 1.100€, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΔΙΠΑΕ και την προσκόμιση σχετικής απόδειξης στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Μη έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων οδηγεί σε αποκλεισμό από το πρόγραμμα, εκτός εάν η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. αποφασίσει παράταση της προθεσμίας καταβολής των διδάκτρων.
 3. Ειδικά για την εγγραφή των φοιτητών στο Π.Μ.Σ., οι επιτυχόντες οφείλουν να καταβάλλουν την Α’ δόση των διδάκτρων (1.100€) και να συμπληρώσουν μία δήλωση αποδοχής της ένταξής τους στο Π.Μ.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 2 εβδομάδων από την ειδοποίησή τους ότι έχουν γίνει δεκτοί. Σε περίπτωση, που κάποιος από τους επιτυχόντες αρνηθεί να ολοκληρώσει την εγγραφή του στην παραπάνω προθεσμία, για οποιονδήποτε λόγο, η θέση του θα καλυφθεί από τους επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας της πρώτης φάσης αξιολόγησης, ενώ το ποσό που ενδεχομένως προκαταβλήθηκε για την εγγραφή του στο πρόγραμμα δεν επιστρέφεται.
 4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πριν να προβούν στην υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής τους Εργασίας.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 1. Από την υποβολή διδάκτρων απαλλάσσονται οι φοιτητές που εκπληρώνουν όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και τις αντίστοιχες εκδιδόμενες κατ’ έτος υπουργικές αποφάσεις. Η απαλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων φοιτητών και μετά από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, μετά την εγγραφή τους.  Όλες οι πληροφορίες που αφορούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αίτησης απαλλαγής από την καταβολή διδάκτρων, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και τις αντίστοιχεςεκδιδόμενες κατ’ έτος υπουργικές αποφάσεις, γίνονται γνωστές στους φοιτητές με σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.
 2. Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.Οι φοιτητές που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης πρέπει να κάνουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχουν λάβει υποτροφία από άλλο φορέα ή Ίδρυμα.
 3. Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 1. Το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό να επιβραβεύσει και να υποκινήσει τους φοιτητές του προγράμματος για την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων.
 2. Η απόφαση για την χορήγηση υποτροφιών ή όχι και οι επιμέρους λεπτομέρειες (οι κατηγορίες υποτροφίας και ο αριθμός των υποτροφιών κάθε κατηγορίας) θα καθορίζεται κάθε φορά από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα και τις οικονομικές δυνατότητες του προγράμματος, και θα ανακοινώνεται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους.
 3. Προβλέπονται «πλήρεις υποτροφίες», που καλύπτουν το 100% των διδάκτρων, και «μερικές υποτροφίες», που καλύπτουν το 50%των διδάκτρων. Οι υποτροφίες θα χορηγούνται ανά εξάμηνο με κριτήριοαποκλειστικά και μόνο τις επιδόσεις των φοιτητώνστα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
 4. Για τους νέους εισακτέους, δεν προβλέπονται υποτροφίες. Για  κάθε επόμενο εξάμηνο δικαιούχοι υποτροφίας θα είναι οι πρώτοι σε επιδόσεις φοιτητές, που εγγράφονται στο Β’ και Γ’ εξάμηνο του  προγράμματος των σπουδών τους, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών τους από τα προηγούμενα εξάμηνα σπουδών.
 5. Οι υποτροφίες θα ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου. Δικαιούχοι των υποτροφιών θα είναι οι πρώτοι της σειράς κατάταξης με τη μεγαλύτερη μέση βαθμολογία στα μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου  τους και θα  απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής της β’ δόσης των διδάκτρων του εξαμήνου τους.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 84 του νόμου 4957/2022 ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Οι πόροι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να προέρχονται από: α) τέλη φοίτησης, β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, γ) κληροδοτήματα, δ) πόρους από ερευνητικά έργα ή προγράμματα, ε) ιδίους πόρους του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και στ) τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
 2. Η καταβολή των τελών φοίτησης, πραγματοποιείται από τον ίδιο τον φοιτητή ή από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του φοιτητή, εφόσον αυτό προβλέπεται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ.
 3. Η διαχείριση των πόρων των Π.Μ.Σ. του Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΔΙΠΑΕ.
 4. Οι πόροι των Π.Μ.Σ. κατανέμονται ως εξής:

α) ποσό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών εσόδων που προέρχονται από τέλη φοίτησης παρακρατείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. για την οικονομική διαχείριση των Π.Μ.Σ.

β) το υπόλοιπο ποσό των συνολικών εσόδων του Π.Μ.Σ. διατίθεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Π.Μ.Σ.

 1. Τα έσοδα του Π.Μ.Σ. που διατίθενται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του προγράμματος αφορούν γραμματειακή και άλλη υποστήριξη, αμοιβές διδασκόντων, χορήγηση υποτροφιών υπό τη μορφή απαλλαγής από την καταβολή μέρους των διδάκτρων, αγορά έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, εξοπλισμού εργαστηρίων και γραφείων, προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού, αναλώσιμα υλικά, έξοδα προβολής και διαφήμισης, έξοδα μετακινήσεων συνεδρίων και διάφορα άλλα έξοδα που θα προκύψουν.
 2. Το Π.Μ.Σ. προωθεί και υποστηρίζει την έρευνα καθώς και λοιπές ερευνητικές, εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες των διδασκόντων και των φοιτητών του Π.Μ.Σ., οι οποίες πρέπει να συνδέονται με τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. και να τεκμηριώνεται η συνάφειά τους, όπως πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ενημερωτικών επισκέψεων, συμμετοχή και μετακινήσεις σε συνέδρια των φοιτητών και των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, συμμετοχή και μετακινήσεις σε επιμορφωτικά συνέδρια, workshops, σεμινάρια, θερινά σχολεία μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος που προάγουν το επιστημονικό επίπεδο των διδασκόντων του Π.Μ.Σ., δημοσίευση επιστημονικών εργασιών/άρθρων, διοργάνωση και συνδιοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων επιστημονικού περιεχομένου, κ.α.. Οι μετακινήσεις (δαπάνες ταξιδιού, δαπάνες διαμονής, ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και χιλιομετρική αποζημίωση) καθορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. Η διαχείριση γίνεται από τη συντονιστική επιτροπή του Π.Μ.Σ..
 3. Ο προϋπολογισμός του Π.Μ.Σ. δύναται να αναμορφώνεται με απόφαση της Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του οικείου Π.Μ.Σ., στο σύνολο του, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαφοροποίηση στα έσοδα, ή ανά κατηγορία δαπάνης, και υπό τον όρο τήρησης και διασφάλισης της δημοσιονομικής ουδετερότητας του προϋπολογισμού κάθε Π.Μ.Σ.
 4. Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει και τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. λειτουργεί ιδιαίτερη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., που επιλαμβάνεται των διαφόρων θεμάτων της λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος και δύναται να στελεχώνεται από διοικητικό προσωπικό, που καλύπτεται με συμβάσεις έργου ή πρόσθετης απασχόλησης μέσω ΕΛΚΕ.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Π.Μ.Σ.

 1. Το Π.Μ.Σ. έχει επίσημο δικτυακό τόπο στην ελληνική γλώσσα που περιέχει όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις του Π.Μ.Σ. και αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των φοιτητών και φοιτητριών.
 2. Υπάρχει η δυνατότητα το Π.Μ.Σ. να διατηρεί προφίλ σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή του Π.Μ.Σ και την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών και φοιτητριών.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών (διδασκόντων και φοιτητών) κατά την υλοποίηση του εξ αποστάσεως Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και κατά τη χρήση των συστημάτων και των εφαρμογών τηλεκπαίδευσηςτυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής πρόσβασης στο διδακτικό υλικό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες σύγχρονης ή ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και για τη διαχείριση της παρεχόμενης εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων και τον ν. 4624/2019. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων είναι το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ..
 2. Η διαφάνεια της επεξεργασίας των δεδομένων διασφαλίζεται με την παροχή στους χρήστες κάθε πληροφορίας σχετικά με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν και σε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, υπό προϋποθέσεις δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων τους καθώς και δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους.