Το ΠΜΣ στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2012–2013, σύμφωνα με το ΦΕΚ 876/20-03-2012 και τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-06-2008, τεύχος Α’) περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επανιδρύθηκε το 2018, με το ΦΕΚ 2739/13-07-2018. και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 3716/14-7-2022.

Σήμερα λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄ 4470/12.07.2023. 

 

Δείτε πληροφορίες για τον Συνήγορο του Φοιτητή

Κανονισμός Διαχείρισης Παραπονών των Φοιτητών

Σύμβουλος Σπουδών