1. Οι ημερομηνίες έναρξης και η λήξης των μαθημάτων του Π.Μ.Σ., το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι ημερομηνίες των εξετάσεων και γενικά όλα τα ζητήματα τα σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. αποφασίζονται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μετά από εισήγηση της Σ.Ε., με κριτήρια την καλύτερη εξυπηρέτηση των σπουδαστών, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Τμήματος.
2. Η διδασκαλία κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος ολοκληρώνεται σε 13 ενότητες μαθημάτων. Με την ολοκλήρωση τις διδασκαλίας των ενοτήτων, γίνεται γραπτή αξιολόγησης. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί κάποιο μάθημα από υπαιτιότητα του/ της διδάσκοντα/διδάσκουσας, πρέπει να αναπληρωθεί από αυτόν/αυτήν μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων.
3. Η διδασκαλία κάθε ενότητας μαθήματος διαρκεί τρεις ώρες ανά ενότητα και μπορεί να περιλαμβάνει χρήση εργαστηρίου Η/Υ, όπου απαιτείται. Πρόσθετη διδασκαλία πρακτικού ή εργαστηριακού μέρους κάποιου μαθήματος είναι δυνατή και εκτός του τυπικού ωρολογίου προγράμματος, σε ειδικές περιπτώσεις μαθημάτων και μετά από συνεννόηση του διδάσκοντος με τους φοιτητές. Στην αρχή κάθε εξαμήνου καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι ώρες που θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα και τα σεμινάρια μπορούν να είναι είτε πρωινές είτε απογευματινές και δύνανται να πραγματοποιηθούν και Σαββατοκύριακα ή αργίες. Μέρος των μαθημάτων δύναται να προσφέρεται με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Το μέγιστό ποσοστό των μαθημάτων που είναι δύναται να προσφέρεται με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ορίζεται από τον εκάστοτε νόμο.
4. Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους διδάσκοντες. Σε κάθε μάθημα με περισσότερους/-ες του ενός διδάσκοντες/ουσες ορίζεται από την Συνέλευση ένας/μία διδάσκων/ουσα ως υπεύθυνος/η-συντονιστής/ τρια του μαθήματος.
5. Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια δηλώνει στη Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει το αργότερο επτά ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου διδασκαλίας. Η Γραμματεία ετοιμάζει τις σχετικές καταστάσεις πριν από την έναρξη των παραδόσεων και τις θέτει στη διάθεση των διδασκόντων/ουσών.
6. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. γίνονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα σε περίπτωση πρόσκλησης αλλοδαπού διδάσκοντα. Η βιβλιογραφία και αρθρογραφία θα καλύπτει ελληνικές και διεθνείς πηγές.
7. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι : (α) να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών, υπογράφοντας στο παρουσιολόγιο, (β) να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα, (γ) να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις, (δ) να καταβάλλουν τα δίδακτρα στις ημερομηνίες, που ορίζονται από τη Γραμματεία του προγράμματος και (ε) να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Η μη τήρηση αδικαιολόγητα των παραπάνω, στα χρονικά όρια του προγράμματος, οδηγεί σε απόφαση της Συνέλευσης για τον αποκλεισμό του φοιτητή από το πρόγραμμα Π.Μ.Σ., έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
8. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απουσιάσουν από όλες συνολικά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενός μαθήματος αριθμό ωρών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία δέκατα του συνολικού αριθμού ωρών των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του μαθήματος. Σε περίπτωση απουσιών πέρα από το όριο αυτό, ο φοιτητής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος. Στην περίπτωση αυτή, η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. αποφασίζει για τις κυρώσεις που θα επιβάλει, που μπορεί να έχουν την μορφή υποβολής συμπληρωματικής εργασίας (σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα), υποχρεωτικής επανάληψης της παρακολούθησης του μαθήματος στο επόμενο έτος ή εισήγησης στη συνέλευση για αποκλεισμό του φοιτητή από το Π.Μ.Σ. Η δυνατότητα συμπληρωματικής εργασίας ή αυτή της υποχρεωτικής επανάληψης της παρακολούθησης του μαθήματος το επόμενο έτος παρέχεται για δύο το πολύ μαθήματα συνολικά. Γι’ αυτούς που δικαιολογημένα δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας, η συνέλευση μπορεί να δεχθεί να ενταχθούν στο Π.Μ.Σ. την επόμενη χρονιά, με την υποχρέωση να επανακαταβάλουν τα δίδακτρα φοίτησης. Ο αποκλεισμός φοιτητή από το πρόγραμμα δεν συνεπάγεται επιστροφή διδάκτρων.