Η διδασκαλία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει 13 ενότητες διδασκαλίας. Προκειμένου να διευκολύνεται η φοίτηση εργαζόμενων φοιτητών και να επιτυγχάνεται η διασύνδεση του Π.Μ.Σ. με την αγορά εργασίας και δεδομένης της ιδιαιτερότητας της χρονικής διάρκειας τους τουριστικής περιόδου, οι 13 ενότητες διδασκαλίας μπορεί να συμπτύσσονται χρονικά ώστε να εκτελούνται σε λιγότερες από 13 εβδομάδες, αλλά όχι σε λιγότερο από 8 εβδομάδες.

Η διδασκαλία κάθε ενότητας μαθήματος διαρκεί τρεις ώρες, επομένως η συνολική διάρκεια διδασκαλίας ενός μαθήματος είναι 39 ώρες, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τόσο θεωρητικές διαλέξεις όσο και συνεδρίες πρακτικής εξάσκησης (για παράδειγμα, χρήση Η/Υ).

Τα μαθήματα προσφέρονται με μεθόδους σύγχρονης ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι ώρες διδασκαλίας μπορεί να είναι πρωινές ή απογευματινές και η διενέργεια των μαθημάτων μπορεί να γίνεται και Σαββατοκύριακα ή αργίες.

Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους διδάσκοντες.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. γίνονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα σε περίπτωση πρόσκλησης αλλοδαπού διδάσκοντα. Η βιβλιογραφία και αρθρογραφία θα προέρχεται από ελληνικές και διεθνείς πηγές.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι:
α) Να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών (οι παρουσίες καταγράφονται ηλεκτρονικά και τηρούνται από το σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης).
β) Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.
γ) Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απουσιάσουν από όλες συνολικά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενός μαθήματος αριθμό ωρών που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία δέκατα (3/10) του συνολικού αριθμού ωρών των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του μαθήματος.

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας κάθε μαθήματος διενεργούνται εξετάσεις αξιολόγησης των φοιτητών, που μπορεί να είναι γραπτές, προφορικές, βάσει εργασιών και ασκήσεων, ή με συνδυασμό αυτών των μεθόδων. Οι εξετάσεις διενεργούνται και αυτές με μεθόδους εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο β.
α) Οι μέθοδοι αξιολόγησης αφορούν γραπτές εξετάσεις ή προφορικές εξετάσεις, καθώς και εναλλακτικές μεθόδους που προσιδιάζουν στην εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση, όπως υποβολή και παρουσίαση εργασιών ή διεξαγωγή πρακτικής δοκιμασίας.
β) Οι μέθοδοι αξιολόγησης μπορεί να αφορούν και δια ζώσης εξετάσεις, έπειτα από εισήγηση του διδάσκοντα και με τη σύμφωνη γνώμη των εξεταζόμενων φοιτητών ως προς την ημερομηνία και το χρόνο εξέτασης, αν το αντικείμενο του μαθήματος δεν δύναται να εξεταστεί αλλιώς.

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών σε κάθε μάθημα γίνεται με συνεκτίμηση του βαθμού της τελικής εξέτασης και του βαθμού στις εργασίες ή ασκήσεις που τους έχουν ανατεθεί. Ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών, τα είδη της αξιολόγησης και η βαρύτητα καθενός στον τελικό βαθμό προσδιορίζονται από τον διδάσκοντα ή τον Υπεύθυνο Συντονιστή μαθήματος,

Κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής καλείται να αποφασίσει διαζευκτικά αν θα εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή θα διενεργήσει πρακτική άσκηση υποβάλλοντας σχετική δήλωση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Η πρακτική άσκηση πρέπει να έχει άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., πραγματοποιείται δηλαδή στο αντικείμενο σπουδών του φοιτητή με σκοπό τη σύνδεση των μεταπτυχιακών σπουδών και των γνώσεων που έχει αποκτήσει ο φοιτητής με την πρακτική εφαρμογή τους στο χώρο εργασίας. Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί οι φοιτητές να αποκτήσουν πρακτικές ικανότητες και εργασιακή εμπειρία πάνω σε νέα θέματα, να βιώσουν την εφαρμογή νέων γνώσεων στην πράξη και να προετοιμαστούν για νέα περιβάλλοντα ή συνθήκες εργασίας.
H πρακτική άσκηση δύναται να διεξαχθεί και στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+.
Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον 900 ώρες και αντιστοιχεί σε 30 μονάδες ECTS, οι οποίες εκφράζουν στο σύνολό τους τη βαρύτητα των υποχρεώσεων του φοιτητή για την ολοκλήρωσή της.