• Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του ΠΜΣ, το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι ημερομηνίες των εξετάσεων και γενικά όλα τα ζητήματα τα σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων του ΠΜΣ αποφασίζονται από το Διευθυντή του ΠΜΣ, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ), με κριτήρια την καλύτερη εξυπηρέτηση των σπουδαστών, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Τμήματος.
  • Η διδασκαλία κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες, από τις οποίες η τελευταία διατίθεται για τις διαδικασίες της γραπτής αξιολόγησης.
  • Η διδασκαλία κάθε μαθήματος διαρκεί τρεις ώρες ανά εβδομάδα.
  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι : (α) να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών, υπογράφοντας στο παρουσιολόγιο, (β) να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα, (γ) να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις, (δ) να καταβάλλουν τα δίδακτρα στις ημερομηνίες, που ορίζονται από τη Γραμματεία του προγράμματος και (ε) να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Η μη τήρηση αδικαιολόγητα των παραπάνω, στα χρονικά όρια του προγράμματος, οδηγεί σε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) για τον αποκλεισμό του φοιτητή από το πρόγραμμα ΠΜΣ, έπειτα από εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ.
  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απουσιάσουν από όλες συνολικά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενός μαθήματος αριθμό ωρών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο του συνολικού αριθμού ωρών των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του μαθήματος. Σε περίπτωση απουσιών πέρα από το όριο αυτό, ο φοιτητής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος. Στην περίπτωση αυτή, η ΣΕ του ΠΜΣ αποφασίζει για τις κυρώσεις που θα επιβάλει, που μπορεί να έχουν την μορφή υποβολής συμπληρωματικής εργασίας (σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα), υποχρεωτικής επανάληψης της παρακολούθησης του μαθήματος στο επόμενο έτος ή εισήγησης στη ΓΣΕΣ για αποκλεισμό του φοιτητή από το ΠΜΣ. Η δυνατότητα συμπληρωματικής εργασίας ή αυτή της υποχρεωτικής επανάληψης της παρακολούθησης του μαθήματος το επόμενο έτος παρέχεται για δύο το πολύ μαθήματα συνολικά. Γι’ αυτούς που δικαιολογημένα δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας, η ΓΣΕΣ μπορεί να δεχθεί να ενταχθούν στο ΠΜΣ την επόμενη χρονιά, με την υποχρέωση να επανακαταβάλουν τα δίδακτρα φοίτησης. Ο αποκλεισμός φοιτητή από το πρόγραμμα δε συνεπάγεται επιστροφή διδάκτρων.