Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της χρηματοοικονομική διοίκηση στα πλαίσια της τουριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μελετά στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και Ισολογισμών. Χρηματοοικονομικοί δείκτες. Χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών. Ταμειακές ροές. Εστιάζει στην αρχή της σωστής επιλογής Επενδυτικών Σχεδίων και των εννοιών και μεθόδων που αφορούν την Αξιολόγηση τους και τη λήψη ορθών επενδυτικών αποφάσεων, υπό καθεστώς βεβαιότητας και υπό καθεστώς κινδύνου, της εξεύρεσης πόρων, τις πηγές βραχυπρόθεσμης και μακροχρόνιας χρηματοδότησης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο δυνατό κόστος κεφαλαίου και την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση των κεφαλαίων.

 

Διδάσκοντες

  • Παζάρσκης Μιχαήλ
  • Δασίλας Απόστολος