Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικότερων ποσοτικών μεθόδων της Επιχειρησιακής Έρευνας, που χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων διοικητικής πρακτικής με έμφαση στον τουρισμό. Πυρήνας των μεθόδων αυτών είναι η μέθοδος Simplex, για την επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού. Παρουσιάζονται επίσης και τεχνικές επίλυσης που αναφέρονται σε ειδικές κατηγορίες γραμμικών προβλημάτων. Μελετώνται επίσης Τεχνικές Δικτυωτής Ανάλυσης για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο καλής υλοποίησης μεγάλων έργων και ποσοτικά μοντέλα της θεωρίας ουρών αναμονής, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της απόδοσης συστημάτων εξυπηρέτησης.

 

Διδάσκοντες

  • Δημητριάδης Σωτήριος