Περίγραμμα

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη γνώσεων στην πολιτιστική στρατηγική στην τουριστική βιομηχανία, την πολιτιστική δομή που διευκολύνει την επίτευξη των στόχων, και τη διαδικασία της διοίκησης. Παρέχει στους φοιτητές μια γενική κατανόηση του λειτουργικού περιβάλλοντος – μελλοντικές επιδόσεις του οργανισμού, των διαπολιτισμικών πελατών και της διαπολιτισμικής διαχείρισης και του κοινωνικού αντίκτυπου του τουρισμού. Συμβάλει στην έννοια της κατανόησης της Κληρονομιάς στο ανθρωπογενές είτε στο φυσικό περιβάλλον και τη ανάγκης διατήρησης αυτής. Συμβάλει δε στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων αναφορικά με την προστασία και ανάδειξή της.