Περίγραμμα

Το μάθημα έχει σκοπό να καταδείξει την σημασία της πληροφορίας στην καθημερινή λειτουργία της τουριστικής επιχείρησης και στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των πληροφοριακών συστημάτων, τις διαφορετικές ταξινομήσεις των πληροφοριακών συστημάτων που προκύπτουν υιοθετώντας διάφορα κριτήρια ταξινόμησης και να περιγράψει και να αναλύσει τα στάδια ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος, το ανθρώπινο δυναμικό που είναι απαραίτητο και εργαλεία που είναι διαθέσιμα για την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος. Δίνεται έμφαση στα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις φιλοξενίας και τουρισμού και στην απόκτηση πρακτικής εμπειρία με διαφορετικούς τύπους πληροφοριών συστήματα τουρισμού.

 

Διδάσκοντες

  • Κεχρής Ευάγγελος