ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2020 -21

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΦΕΚ 3478/τΒ΄/17-9-2019 απόφαση 2 περί επανίδρυσης του Προγράμματος. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενία και Τουρισμού. Το ΠΜΣ λειτουργήσει ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.

Σύμφωνα με τα ΦΕΚ ίδρυσης και επανίδρυσης του Μεταπτυχιακού, η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων) ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και επικουρικά την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία. Η με οποιαδήποτε μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το 35% των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο νέο κύκλο εισαγωγής του Μεταπτυχιακού. Αιτήσεις έως: 31/5/2020. Οι σπουδές γίνονται με ευέλικτη διδασκαλία: διά ζώσης για ορισμένα μόνο Σαββατοκύριακα, και εξ αποστάσεως (με σύγχρονη εκπαίδευση) απογεύματα καθημερινών!

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει, αφού συμπληρώσουν και εκτυπώσουν την αίτηση, να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, στη Γραμματεία του ΠΜΣ, ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Γραμματείας.

Κατεβάστε την αίτηση από εδώ

Comments are closed.